دوران

لطفا صبر کنید ...

محرم جدی پور

محرم جدی پور

  • پست الکترونیکی : info@ppo.ir

 

تهيه و ارسال گزارش رخداد بيماري ها و عملكرد پروژه هاي مشترك به سازمان هاي بين المللي، منطقه اي و انجام امور مربوطه.

ایجاد وتحکیم ارتباطات بین المللی از طریق روابط متقابل با سازمان های تخصصی هدف در سطح بین المللی خارج از کشور.


پیگیری امور مربوط به ارتباطات بین المللی مدیران وکارکنان در اعزام های خارج از کشور وانجام تشریفات لازم جهت بازدید های متقابل بین المللی.


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0