باعنایت به فرمان حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران درتاریخ بیست وهفتم خردادیکهزاروسیصدوپنجاه وهشت مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی وحضور نماینده ولی فقیه دراین نهاد وتداوم آن ازسوی ولی امرمسلمین رهبرمعظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی ) درمورخه بیست وهفتم خرداد یکهزاروسیصدو هشتاد، حوزه نمایندگی ولی فقیه دروزارت جهاد کشاورزی زیرنظر نماینده معظم له به انجام ماموریتهای محوله می پردازد.

درباره حوزه نمایندگی ولی فقیه با توجه به صراحتی که دربرخی ازاصول قانون اساسی در خصوص حفظ کرامت وارزش والای انسانی ،ایجاد محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی ورفع تبعیضات ناروا، توسعه وتحکیم برادری اسلامی وجود دارد، حوزه نمایندگی ولی فقیه برای متجلی ساختن این ارزشها درمجموعه سازمان براساس اصل برادری وهمدلی ، مظاهردینی واعتقادی وتاکید برکارایی ورفع مشکلات مردم وظایف خودرا برنامه ریزی کرده و بکارگیری روحانیون فاضل وعلاقه مند ضمن تثبیت وتحکیم پایه های معرفتی ، ارزشی وانقلابی درسازمان تارساندن آن درحد مطلوب نظام اداری مبتنی برارزشهای اسلامی وبهره گیری از دیدگاه های اسلام در رابطه با وظایف مرتبط با سازمان، مدیریت آن رادرانجام ماموریت های اساسی که به عهده دارد یاری می رساند.

اهداف :

1- احیای فرایض دینی، تعظیم شعائر اسلامی، تقویت فرهنگ و ارزشهای معنوی، انقلابی و تبیین، اشاعه و نهادینه کردن آن

2 - هدایت کارکنان در راستای آرمانهای والای امام راحل (ره) و فرامین، منویات و مواضع ولی امر مسلمین(مد ظله العالی) و مراقبت بر تحقق موارد مذکور به منظور پاسداری از خط ولایت فقیه و جلوگیری از انحراف آن

3 - تثبیت و تحکیم پایه های معرفتی، ارزشی و انقلابی در مجموعه و تقویت مبانی اعتقادی، ارتقاء سطح بینش دینی، روحیه تعهد و وجدان کاری کارکنان                   

4 - مراقبت بر حفظ و رعایت حدود شرعی در محیط کار

5 - تلاش در جهت حفظ، توسعه و تقویت فرهنگ جهادی

6 - تلاش در جهت حاکمیت بخشیدن به معیارهای دینی واسلامی در سازمان تا حد رساندن آن در سطح مطلوب یک نظام اداری مبتنی بر ارزشهای اسلامی و طرح آن به عنوان شمایل دنیای آزادی واستقلال در عرصه کار وتلاش و پیکار علیه فقر و تنگدستی و رذالت و ذلت

7 - پایبندی به ارزشهای اسلامی و انقلابی، ایجاد فرهنگ عدالت و سنتهای حسنه اسلامی در بین کارکنان

8 - تلاش در جهت تقویت مبانی اعتقادی و مراقبت بر ترویج و ارتقای سطح بینش دینی و روحیه تعهد و وجدان کاری

 


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0