دوران

لطفا صبر کنید ...

سید حسن حسینی

سید حسن حسینی

  • پست الکترونیکی : herasat@ppo.ir

پياده سازي و اجراي خط مشي ها و دستورالعمل هاي امنيتي-اطلاعاتي ابلاغ شده از سوي وزارت اطلاعات،سازمان حراست كشور و مركز حراست وزارت جهاد كشاورزي در حوزه هاي وظيفه اي حراست شامل: حفاظت پرسنلي-حفاظت فيزيكي- بررسي،اطلاع رساني و حفاظت فناوري اطلاعات و جمع آوري اطلاعات با لحاظ نمودن وظايف فني- تخصصي سازمان حفظ نباتات كشور و ادارات تابعه.

آسيب شناسي مجموعه مديريت هاي تابعه ي سازمان حفظ نباتات كشور به منظور رفع تهديدها و حسن استفاده از فرصت هاو ارايه راهكارهاي مناسب در دوره هاي زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت به تمامي مديران و مراجع ذيصلاح.

بررسي و تعيين خط مشي ها و سياست هاي راهبردي و عملياتي حراست سازمان حفظ نباتات كشور وتدوين و ابلاغ دستورالعمل هاي مربوطه و هدايت امور در چارچوب قوانين و مقررات در راستاي نيل به اهداف خرد وكلان سازمان و ايجاد هماهنگي ميان مديران در تمامي سطوح سازماني و هدايت و راهبري و كنترل آنها در زمينه وظايف محوله.

پاسخگويي در قبال رياست سازمان و مركز حراست وزارت متبوع به منظور ارائه اطلاعات و اجراي دستورالعمل ها و بخش نامه ها   وتعامل وارائه مشاوره امنيتي و خدمات اطلاعاتي لازم به رياست سازمان و مديران مجموعه حفظ نباتات كشور

برنامه ريزي، هدايت،سازماندهي و نظارت بر انجام فعاليت هاي واحدها و نيروهاي تحت سرپرستي به منظور حسن اجراي امور محوله.

تقسيم كار و تفكيك وظايف فني و حراستي بين نيروهاي تحت سرپرستي و بررسي و امضاء تمامي اسناد، اوراق و نامه هاي صادره.

پاسخگويي به استعلام هاي واحدهاي ديگر سازمان.

پيگيري مشكلات تهيه و تأمين امكانات، نيروهاي انساني و ملزومات اداري مديريت حراست.

شركت در كميسيون ها جهت هماهنگي براي تبادل نظر و برنامه ريزي و سياست­گذاري و حفظ ارتباط مستمر كاري با وزارت اطلاعات و اداره كل حراست سازمان ها و شركت ها درگردهمايي ها جهت اخذ رهنمود وبرطرف نمودن مشكلات اجرايي.

طبقه بندي اماكن و حفاظت از آنها به منظور جلوگيري از هر گونه نفوذ، اخلال نظم و خراب كاري و انجام اقدامات و پيش بيني هاي لازم جهت جلوگيري از حوادث و سوانح احتمالي.

كنترل صحت درجه بندي اسناد محرمانه بر حسب اهميت وميزان لطماتي كه از افشاي آنها بر مصالح و امنيت كشور وارد مي آيد و ايجاد دبيرخانه محرمانه به منظور دريافت و ثبت و صدور نامه هاي محرمانه، كشف رمز.

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0