نام محصول  
  نام کشور  
  نوع محصول  
  اسم انگلیسی  
  اسم علمی  
  نوع ریسک  
  پیام  
  فایل الحاقی  
  اضافه کردن محصول

جستجو
نام محصول :  
نام کشور :  
نوع محصول :  
اسم انگلیسی :  
اسم علمی :      


نام محصولنام کشورنوع محصولاسم انگلیسیاسم علمینوع ریسکپیامفایل الحاقیمشاهده جزییات
    از  180  
آگاومکزیکالیافAgav fiberAgave Americanaمتوسطپیامی که توسط مشتری مشاهده می شود.alyafe agav az mekzik.pdf
پنبهکشورهای غیر آلوده به کرم سرخ پنبه الیافCotton fiberGossypium hir sutumمتوسطالیاف پنبه ازکشورهای غیرآلوده به کرم سرخ پنبه.pdf
آباکاتمامی کشورهاالیافAbaca fibresMusa textilisکمپیامی که توسط مشتری مشاهده می شود.dummy.pdf
بامبوتمامی کشورها به استثناء چینالیافBamboo fibersکمپیامی که توسط مشتری مشاهده می شود.
تامپیکوتمامی کشورهاالیافTampico fibresAgave spp.کمپیام که توسط مشتری مشاهده می شود.dummy.pdf
آباكاتمامی کشورهااليافAbaca fibresMusa textilisکم
تامپيکوتمامی کشورهااليافTampico fibresAgave spp.کم
رافياتمامی کشورهااليافRaffia  fibresRaphia sp.کم
کتانتمامی کشورهاالیاف Flax fibresLinum sppکم
کنفتمامی کشورهااليافKenaf hibiscus fibresHibiscus cannabinusکم

نام محصولنام کشورنوع محصولاسم انگلیسیاسم علمینوع ریسکپیامفایل الحاقیمشاهده جزییات
    از  180  
آگاومکزیکالیافAgav fiberAgave Americanaمتوسطپیامی که توسط مشتری مشاهده می شود.alyafe agav az mekzik.pdf
پنبهکشورهای غیر آلوده به کرم سرخ پنبه الیافCotton fiberGossypium hir sutumمتوسطالیاف پنبه ازکشورهای غیرآلوده به کرم سرخ پنبه.pdf
آباکاتمامی کشورهاالیافAbaca fibresMusa textilisکمپیامی که توسط مشتری مشاهده می شود.dummy.pdf
بامبوتمامی کشورها به استثناء چینالیافBamboo fibersکمپیامی که توسط مشتری مشاهده می شود.
تامپیکوتمامی کشورهاالیافTampico fibresAgave spp.کمپیام که توسط مشتری مشاهده می شود.dummy.pdf
آباكاتمامی کشورهااليافAbaca fibresMusa textilisکم
تامپيکوتمامی کشورهااليافTampico fibresAgave spp.کم
رافياتمامی کشورهااليافRaffia  fibresRaphia sp.کم
کتانتمامی کشورهاالیاف Flax fibresLinum sppکم
کنفتمامی کشورهااليافKenaf hibiscus fibresHibiscus cannabinusکم

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0