پیله خوار نخود

سرخرطومی یونجه

آفات گندم به غیر از سن

بیماری های گندم

عوامل خسارت زای ذرت

بلاست برنج

نواری باکتریایی گندم

زنگ های گندم

سپتوریوز برگ و خوشه گندم

علف های هرز گندم

ساقه خوار خالدار گندمیان

سفیدک سطحی گندم

سیاهک ها و ضدعفونی بذور گندم و جو

زنجرک ذرت

شب پره تک نقطه ای ذرت

کرم برگخوار ذرت

کرم ساقه خوار اروپایی ذرت

ساقه خواران سزامیا -ذرت

شته های ذرت

کرم های طوقه بر ذرت

کرم ساقه خوار ذرت

کنه تارتن ذرت

پاخوره گندم

فوزاریومی خوشه ذرت

سوسک سیاه گندم

شته های گندم

علف هرز جودره

ساقه خوار برنج

بلایت معمولی لوبیا

برق زدگی نخود

مصرف علفکش ترفلان قبل کشت کلزا

هلیوتیس پنبه

ضدعفونی بذر کلزا

علف های هرز کلزا

علف های هرز برنج

فوما در کلزا

اسکلروتینیا کلزا

ضدعفونی بذر برنج

 

شته مومی کلزا

استحصال بذر گندم در رابطه با لکه نواری باکتریایی

بید کلم در کلزا

سنک بذرخوار کلزا

گل جالیز

فوزاریوم عدس

]

چاودار وحشی

ساقه خوار خالدار ذرت

عوامل خسارتزای کینوا

کنه تارتن لوبیا

برگخوار چغندر قند (کارادرینا)

ضدعفونی بذر پنبه

سفیدک داخلی کلزا

زنگ زرد گندم

علف های هرز نخلستان

 نمونه برداری و ثبت آفات پنبه
 

کرم خاردار پنبه

نماتد سیستی چغندر قند 

آنتراکنوز لوبیا

 خسارت پرندگان در کلزا و چغندر

سفیدک پودری چغندر قند 

لکه برگی سرکوسپورایی چغندر قند

مگس گلرنگ

کنه قهوه ای گندم

کرم سبز برگخوار برنج

سوسک گرده خوار کلزا

نماتد گال دانه گندم

لکه شکلاتی باقلا

کک چلیپاییان کلزا

مگس لوبیا

ریزومانیا چغندر قند

علف های هرز حبوبات

 

 

 

تریپس لوبیا

 

 

کک چغندر قند 

 

سوسک برگخوار غلات

 

فوزاریوم سنبله گندم

شب پره تک نقطه ای برنج

عسلک پنبه

حفاظت از زنبور عسل

سرخرطومی های ساقه کلزا

download (9).jpg

 علف های هرز و مصرف علف کش ها در مزارع پنبه

index.jpg

مدیریت تلفیقی عوامل خسارتزای پنبه

سویا علف هرز.jpg

علف های هرز سویا

index200.jpg

آفات و بیماری های برنج

014.jpg

علف های هرز مزارع آفتابگردان

index - copy 3.jpg

علف های هرز نیشکر

7.jpg

شپشک آرد آلود پنبه

گلرنگ.jpg

علف های هرز گلرنگ

سورگوم.jpg

عوامل خسارتزای سورگوم

سس.jpg

علف هرز سس در چغندر قند

نیشکر عکس.jpg

آفات و بیماری های نیشکر

1.jpg

علف های هرز زیره

       

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0