1-آتشک درختان میوه دانه دار

2-پروانه سفيد آمريكايي

3-پژمردگي ورتيسيليومي زيتون

4-پسيل مركبات

5-جوانه خوار زيتون

6-سرخرطومي حنايي خرما

7-سياهك ناقص گندم

8-شانكر مركبات

9-شپشك سياه زيتون در نهالستانها و باغات مادري

10-كرم خاردار پنبه

11-تله گذاری وردیابی كرم سرخ پنبه

12-كرم سرخ ثانويه پنبه

13-گرينينگ مركبات

14-مگس زيتون

15-مگس ميوه مديترانه اي

16-نماتد سيست سيب زميني

17- استاندارد شماره 9 (ISPM9) راهنمای اجرای برنامه های ریشه کنی آفت

18-استاندارد شماره 16 (ISPM16)آفات غیر قرنطینه ای مشمول مقررات: مفهوم و کاربرد

19- استاندارد شماره 19 (ISPM19) راهنمای تهیه فهرست آفات مشمول مقررات

20-فهرست آفات و بیماری های قرنطینه داخلی در سال 1397

21-اپلیکیشن ردیابی حنایی خرما (گروه های محلی)

22-اپلیکیشن RPW-WATCH (کارشناسان)

23- اپلیکیشن RPW Tracker

24- بروشور پسیل مرکبات

25-بروشور جوانه خوار زیتون

26-بروشور سوسک سرخرطومی حنایی خرما

27-بروشور سوسک کلرادوی سیب زمینی

28-بروشور کرم سرخ پنبه

29-برشور سوسک سرخرطومی حنایی خرما

30-نصب و راه اندازی اپلیکیشن ردیاب حنایی (ردیابی سوسک سرخرطومی حنائی خرما)

31-مشخصات و دستورالعمل ردیابی کرم سرخ پنبه

32.بروشور شب پره سفید

33.بروشور پسیل مرکبات

34-بروشور جوانه خوار زیتون

35-بروشور شپشک سیاه زیتون

36-بروشور کرم خاردار

37-بروشور کرم سرخ ثانویه

38-بروشور مگس زیتون

39-بروشور مگس میوه مدیترانه

40-راهنمای سامانه جامع پایش عوامل خسارتزای گیاهی، زیرسامانه فرآیندهای عملیاتی قرنطینه (ثبت گزارش ردیابی عوامل خسارت زای قرنطینه داخلی)

41-سرخرطومی حنایی خرما (راهنمای اقدامات مدیریت)

42- دستورالعمل اجرایی مدیریت کنترل تلفیقی مگس میوه مدیترانه ای

43-اپلیکیشن سرخرطومی حنایی (فائو)


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0