1.استاندارد سلامت آلبالو

2.استاندارد سلامت آلو

3.استاندارد سلامت بادام

4.استاندارد سلامت به

5.استاندارد سلامت پسته

6.استاندارد سلامت زرد آلو

7.استاندارد سلامت زیتون

8. استاندارد سلامت سیب

9.استاندارد سلامت گلابی

10. استاندارد سلامت گوجه

11.استاندارد سلامت گیلاس

12. استاندارد سلامت مرکبات

13. استاندارد سلامت هلو و شلیل

14.تعاریف طبقات نهال

15.دستورالعمل نحوه بررسی های میدانی و آزمایشگاهی عوامل خسارتزای گیاهی در طول دوره رشد نهال های تولیدی

16.ضوابط فنی ضدعفونی بستر ریشه زایی و خاک

17.استاندارد  شماره 10 (ISPM 10)  شرایط برای ایجاد مکان های تولید عاری از آفت یا سایت های تولید عاری از آفت

18.استاندارد  شماره 12 (ISPM 12) راهنمای صدور گواهی بهداشت گیاهی

19.استاندارد  شماره 36 (ISPM 36) اقدامات تلفیقی در خصوص گیاهان برای کاشت

20.فهرست نماتد های حائز اهمیت در نهالستان های درختان مثمر و روش نمونه برداری از خاک

21.آفات و بیماری های قرنطینه داخلی انواع پیوندک، نهال و پایه

22.دستورالعمل بررسی و تایید سلامت باغات مادری در راستای تولید پیوندک و قلمه سالم و کواهی شده

23.راهنمای نحوه ثبت نام واحدهای تولیدکننده اندام های تکثیر شونده گیاهی، در سامانه جامع پایش عوامل خسارتزای گیاهی

24.برنامه آموزشی ثبت نام در سامانه نهالستان (الصاق لیبل)

25.برنامه آموزشی ثبت نام در سامانه نهالستان (برنامه تولید)

26.برنامه آموزشی ثبت نام در سامانه نهالستان (گزارش کلینیک)

27.برنامه آموزش ثبت نام در سامانه نهالستان (گواهی قرنطینه داخلی)

28.دستورالعمل نحوه استفاده از سامانه صدور گواهی بهداشت اندام های تکثیرشونده گیاهی

29.دستورالعمل ضوابط فنی تولید انواع نهال سالم و صدور گواهی بهداشت گیاهی برای جابجایی آنها در داخل کشور


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0