دوران

لطفا صبر کنید ...

سعید معین نمینی

سعید معین نمینی

  • پست الکترونیکی : moein@ppo.ir

برنامه ريزي وتدوين روشهاي مناسب  پیش اگاهی و مبارزه با آفات عمومي و همگانی.
شرکت ونظارت در برنامه ريزي کلي و سالانة مبارزه با آفات عمومي براساس مستندات واصلة استانها و ارائة آن به شوراي حفظ نباتات.
ابلاغ مصوبه هاي شوراي حفظ نباتات درخصوص کنترل صحیح و اصولی  آفات عمومي و همگانی به استانها.
مطالعه، بررسي و دريافت آخرين يافته هاي علمي و فني از مراجع بين المللي درزمينة آفات عمومي و همگاني وارتقاي دانش فني کارشناسان ستادي و استاني.
تعیین کارشناس معین استانها برای نظارت در امر ردیابی، پیش آگاهی و مبارزه با آفات عمومی و همگانی.
ارائة و اجرای طرح هاي تحقيقي-اجرائي وکاربردي سموم و مبارزه بیولوژیک با همکاری بخش تحقیقاتو جمع بندی نتایج این طرح های پژوهشی و اعلام نتایج آن به استانها و بررسي طرحهاي استاني ارائه شده.
نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي نتايج عملکرد استانها.
پيش بيني تدارک سموم ، مواد وتجهيزات موردنيازآفات عمومی و همگانی با توجه به برنامة ها و موارد اعلام شده و مورد نیاز استانها.
سیاستگذاری  و هماهنگی با دبیرخانه ثبت سموم جهت حذف سموم پرخطرو جایگزین نمودن آنها با سموم کم خطر و تلاش در استفاده استانها از سموم کم خطر  باماندگاری و آلودگی زیست محیطی کمتر در زمان مبارزه با آفات عمومی وهمگانی.
تشکيل کميته هاي فني با شرکت محققين ،اساتيد دانشگاهها و مسئولين سازمان به منظور دستيابي به آخرين يافته هاي علمي وشرکت در جلسات وکميسيون هاي مربوطه.
پيشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشي ملی وباز آموزي در جهت ارتقاي سطح علمي وفني کارشناسان مرتبط
بررسي و تجزيه وتحليل گزارشات فعاليت هاي انجام شده در زمينة آفات عمومي وهمگاني وارائة آنها به مسئولين.
شرکت در جلسات و شورای مدیران و معاونین سازمان و ارائه گزارشات و عملکرد مدیریت.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0