دوران

لطفا صبر کنید ...

مجید پیر حیاتی

مجید پیر حیاتی

  • پست الکترونیکی : m.alavi@ppo.ir

دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و تحول اداري:
سياستگذاري وبرنامه ريزي به منظور تجهيز، پشتيباني و استفاده بهينه از سخت افزار و نرم افزار مورد نياز و سازماندهي و به روزرساني سيستم هاي اتوماسيون اداري و ساير سيستم ها و يكپارچه سازي آنها، اجراي طرح هاي تبديل و ارتقاء سيستم هاي رايانه اي و نرم افزار، طراحي، ايجاد و نگهداري جايگاه اينترنتي و اينترانتي سازمان حفظ نباتات و مديريت رفع نواقص سيستم هاي موجود.
مديريت بهره برداري از شبكه و سيستم هاي اشتراك اطلاعات سازمان.
برنامه ريزي و پيش بيني آموزش هاي لازم در خصوص فناوري اطلاعات و امنيت و افزايش مهارت هاي تخصصي مديران و كاركنان و تدوين و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل هاي بهره برداري از تجهيزات انفورماتيكي.
تعيين خط مشي و چشم انداز، اهداف كمي و كيفي و برنامه ريزي به منظور تحقق سازمان الكترونيك، عرضه خدمات الكترونيكي، كار از راه دور و اجراي سياست هاي كلان در حوزه دولت الكترونيك بااستناد به دستورالعمل ها و آيين نامه ها.
برنامه ريزي، مطالعه و اقدامات لازم در جهت استقرار سيستم هاي بدون كاغذدرسازمان، ايجاد داشبرد مديريتي براي مديران ارشد سازمان به منظور دسترسي به آخرين وضعيت فعاليت هاي اصلي سازمان و ايجاد و توسعه سيستم مديريت دانش به منظور امكان تبادل اطلاعات كارشناسان سازمان.
سياست گذاري و برنامه ريزي به منظور تدوين و ابلاغ ضوابط امنيتي مربوط به اتصال رايانه هاو شبكه سازمان به شبكه هاي خارج از سازمان و نظارت بر حسن اجراي آن، تجزيه و تحليل شبكه و تعيين مخاطرات امنيتي، ارايه راه حل ها براي كاهش آسيب پذيري، تهديدات و ريسك ها، طراحي ساختار مطمئن براي شبكه و تعيين تجهيزات و فناوري هاي امنيتي مورد نياز و رفع اشكالات در عملكرد سيستم امنيتي.
برنامه ريزي و پيگيري به منظور ارايه و اجراي طرح جامع امنيت شبكه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آيين نامه ها و قوانين ابلاغي، دادن آگاهي به كاركنان سازمان در حفظ امنيت مسائل مرتبط با حوزه كاري، براي حفاظت از دسترسي غير مجاز به سرويس هاي شبكه، حفاظت از داده ها و حريم خصوصي شهروندان، آگاهي رساني به كاربران شبكه در خصوص روش هاي جديد نفوذ به سيستم ها و روش هاي مقابله با آن و اعمال تغييرات لازم در سيستم امنيتي شبكه در راستاي مقابله با تهديدهاي جديد و نظارت برعملكرد آنها براي انطباق با سياست هاي امنيتي حفاظتي.
برنامه ريزي عملياتي جهت پاسخگويي به نيازها براساس اولويت هاي سازمان در قالب برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت و كنترل و نظارت برحسن اجراي فرآيندها و روش هاي ابلاغي وبررسي ميزان اثر بخشي آنها.
بررسی ومهندسی مجدد مأموریت ها ووظایف و فرآيندهاي اجرايي سازمان به منظور منطقي نمودن اندازه سازمان و بهبود روش ها ارايه خدمات با رعايت مفاد ماده24 قانون مديريت خدمات كشوري.
بررسي وتدوين برنامه نيروي انساني سازمان به منظور بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع درچارچوب برنامه جامع نيروي انساني با همكاري واحد ذيربط و پيگيري لازم.
تعيين وانجام مطالعات لازم و پيگيري به منظور اصلاح ساختار، اهداف شرح وظايف و تشكيلات تفصيلي سازمان و واحدهاي تابعه و بررسي پيشنهادات واصله از واحدهاي مختلف سازمان در خصوص ايجاد و حذف واحدهاي تابعه، سطوح و پست هاي سازماني و تامين پست هاي سازماني مورد نياز و ارايه تغييرات تشكيلاتي پيشنهادي به وزارت جهاد كشاورزي و معاونت مديريت و سرمايه انساني رئیس جمهور.
برنامه ريزي وپيگيري، نظارت و اجراي برنامه هاي استقرار نظام مديريت نوين و تحول اداري در سازمان توسعه و ترويج مفاهيم و فرهنگ تحول در سازمان.
مطالعه، برآورد و پيشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع مورد نياز براي طراحي و اجراي برنامه هاي نوسازي و ايجاد تحول سازماني و توسعه و بهره گيري از فناوري اطلاعات و اداري به مراجع ذيربط.
برنامه ريزي لازم به منظور مديريت و كنترل پروژه ها و توزيع و هزينه اعتبارات كنترل پروژه.
نظارت، كنترل و ارزيابي مستمر طرح ها، برنامه ها وفعاليت هاي فاوا و انطباق فعاليت ها و سياست هاي كلي و ارايه بازخوردهاي لازم جهت رفع نواقص احتمالي به صورت نظام مند.
مطالعه سياستگذاري، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري براي استقرار سيستم اصولي و علمي جمع آوري، آناليز و تحليل آمارها و گزارش عملكرد.
مطالعه و برنامه ريزي و پايش مستمر به منظور كنترل و تضمين كيفيت خدمات، منابع و تجهيزات

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0