نظارت بر حسن اجراي دقيق استاندارد ها و ضوابط بين المللي در زمينه بهداشت و قرنطينه گياهي به منظور حفظ جايگاه جمهوري اسلامي ايران در عرصه تجارت بين المللي محصولات و فراورده هاي كشاورزي.
مطالعه، تهیه و تدوين شرايط قرنطینه ای و ضوابط بهداشت گياهي به منظور واردات، ترانزيت، صادرات و صادرات مجدد محصولات و فرآورده هاي كشاورزي و نظارت بر حسن اجرای آن.
مطالعه، بررسي و تدوين دستورالعمل پايش و رديابي آفات و بيماري­هاي قرنطينه اي جدیدالورود، به منظور آگاهي از ورود و ظهور آنها و انجام به موقع اقدامات قانوني لازم جهت ريشه كني و يا كنترل آنها و نظارت بر حسن اجراي آن.
مطالعه، بررسي و تدوين دستورالعمل پايش و رديابي آفات و بيماري­هاي قرنطينه اي موجود در باغات، مزارع، نهالستان­ها، گلخانه ها، اسکرین هاوسها و. .. به منظور آگاهي از آخرین محدوده پراکنش، چگونگی و نحوه انتشار و تعیین زمان انجام اقدامات قانوني لازم جهت ريشه كني و يا كنترل آنها و نظارت بر حسن اجراي آن.
مطالعه، بررسي و تدوين دستورالعمل پايش و رديابي آفات و بيماري­هاي قرنطينه اي در محموله هاي وارداتي تكثير شونده و قابل كاشت، از زمان ورود به گمرك تا زمان ورود به گلخانه هاي قرنطينه اي، نهالستان­ها و گلخانه هاي محل تكثير و توليد اين اندام­ها در داخل كشور و نظارت بر حسن اجراي آن.
برنامه ريزي، سياست گذاري و پيگيري انعقاد و اجراي موافقت نامه ها، تفاهم نامه ها و همکاري هاي مشترک بين المللي و منطقه اي در زمينه مسايل قرنطينه و بهداشت گياهي و انجام مكاتبات رسمي بين المللي با سازمان حفظ نباتات کشور ها در راستاي رعايت مفاد كنوانسيون بين المللي حفظ نباتات.
سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت بر اجراي كليه خدمات فني قرنطينه مطابق با استانداردهاي بين المللي حفظ نباتات (ISPM)، مفاد پروتكل مونترال، سازمان فائو و قانون حفظ نباتات ج.ا.ايران، در جهت صيانت از محصولات كشاورزي و محيط زيست، كاهش خطر و كنترل آفات و بيماري هاي گياهي.
مطالعه، برنامه ريزي، تدوین دستورالعمل و نظارت بر حسن اجراي ضوابط قرنطينه و بهداشت گياهي ج.ا.ايران در كشور مبدا.
مطالعه و تدوين دستورالعمل ها و ضوابط فني و اجرايي در امر صدور گواهي بهداشت گياهي برای نقل و انتقال اندام هاي گياهي تکثيرشونده، ارزشيابي بهداشتي نهالستان ها و باغات تازه تاسيس کشور و نظارت بر حسن اجراي آن.
مطالعه، برنامه ريزي و سياست گذاري به منظور بازبيني و تدوين سالانه فهرست آفات قرنطينه داخلي و خارجي، ارائه به شوراي حفظ نباتات و نهايتاً تصويب درهيئت دولت.
مطالعه، برنامه ريزي، سياست گذاري و اجراي دوره هاي آموزشي، كارگاه ها و بازديدهاي علمي در سطوح ستادي و ملي به منظور ارتقاء توان فني و علمي كارشناسان قرنطينه كشور.
عنداللزوم، انجام هر گونه اقدام منطبق با مفاد عهد نامه بين المللي حفظ نباتات در جهت تامين منافع ملي و امنيت غذايي كشور


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0