عوامل خسارت زای انار

  

  آفات انگور

  

 

 آفات گردو

 

 

  

جوانه خوار مرکبات

  

 

اسکای انگور

  بیماری سفیدک داخلی انگور

 

کرم خوشه خوار انگور

 

سوسک شاخک بلند رزاسه

 

 

لکه سیاه سیب

 

پسیل زیتون

زنجره مو

 

کرم گلوگاه انار

 

مگس میوه مدیترانه ای

 

جاروک بادام

 

پروانه دم قهوه ای

پسیل پسته

 

زنگ جارویی زرشک

 

باکتریایی زعفران

 

زوال مرکبات

 

 

چوبخوارهای نخیلات

 

مگس گیلاس

 

سرشاخه خوار هلو

 

زنجرک خرما

 

اسکب انار

 

کرم خراط

پیچیدگی برگ هلو ( لب شتری)

 

دارواش

 

سفیدک پودری انگور

 

پیرس انگور

 

لکه غربالی درختان میوه هسته دار

کپک خاکستری انگور

 

سپردار سفید توت در باغات کیوی

 

مگس انجیر آفریقایی

 

شپشک آرد آلود انگور

 

مگس عناب

مگس میوه انبه

 

شپشک خرزهره روی کیوی فروت

 

حفاظت از زنبور عسل

 

سفیدک حقیقی سیب

 

download (10).jpg

مدیریت تلفیقی کیوی

 

مدیریت تلفیقی انگور

 

 

 

مدیریت تلفیقی مرکبات

 

کرم سیب.jpg

کرم سیب

 

زنبور مغز خوار بادام.jpg

زنبور مغز خوار بادام

 

images321.jpg

آفات و بیماری های پسته

کرم قیسی.jpg

کرم قیسی

 

کاپنودیس.jpg

سوسک چوبخوار طوقه، ریشه ( کاپنودیس)

 

کنه.jpg

کنه جوانه خوار بادام

 

 

 

کرم آلو.jpg

کرم آلو

 

 

 

گالزای صنوبر.png

گالزای صنوبر

 

25.jpg

شانکر هسته داران

 

انجیر.jpg

مدیریت تلفیقی انجیر

 

زعفران.jpg

عوامل خسارت زای زعفران

 

ccc2.jpg

شانکر سیتوسپورایی درختان میوه هسته دار

 

آرمیلاریا.png

آرمیلاریای پسته
 

untitledپسیل.jpg

پسیل گلابی

 

زیتون.jpg

عوامل خسارت زای زیتون

           

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0