دوران

لطفا صبر کنید ...

علی رضایی احمد آبادی

علی رضایی احمد آبادی

  • پست الکترونیکی : info@ppo.ir

بررسي و صدور مجوز تولید، واردات وتوزيع کليه ي آفتكش­هاوترکيبات شيميائي عوامل كنترل بيولوژيك و فرآورده ها و تجهيزات كنترل غير شيميايي مورد کاربرد در دفع آفات نباتي.

سياست گذاري،‌برنامه ريزي و پيش بيني نياز كشور به آفتكش­هاوامكانات مبارزه عليه عوامل خسارت زا.

انجام آزمايشات لازم براي آفتكش­هایتوليدي داخلي و وارداتي جهت بررسي و ارزيابي كارآيي آفتكش­ها.

بررسي و صدور پروانه و نظارت فني بر عملكرد تولیدکنندگان، وارد كنندگان، فرموله كنندگان و بسته بندي كنندگان آفتكش­ها.

بررسي وجمع آوري اطلاعات لازم براي ثبت آفتكش­هایجديد،  پیشنهاد حذف آفتكش­هایپر خطر و تجديد نظر درفهرست سموم مجاز و مورد مصرف كشور و انتشار آن پس از تصويب هيئت نظارت برسموم.

بررسي وتدوين مشخصات و استانداردها ودستورالعمل­هاي علمي و فني لازم درحوزه آفت­كش­ها و ساير مواد و عوامل كنترل كننده آفات گياهي مورد استفاده دركشور با بهره گيري از منابع و مراجع معتبرعلمي وتخصصي داخلي و بين­المللي ونظارت برحسن اجراي آنها.

برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت فني برتوليد، ورود، ساخت، توزيع و مصرف آفتكش­هاو سايرمواد دفع آفات گياهي.

تدوين ونظارت براجراي طرح­هاي كاربردي آفتكش­هاو روش هاي سمپاشي وارزيابي عملكرد آنها.

انجام آزمايش هاي كنترل كيفي آفت كش هاي توليد داخلي و وارداتي توسط آزمايشگاه مرجع سموم و بيولوژيك سازمان حفظ نباتات و نظارت بر كار آزمايشگاه­هاي كارخانجات آفتكش­هاو آزمايشگاه هاي همكار.

برنامه ريزي و تعيين انواع سمپاش­هاي مناسب در مبارزه هاي شيميايي و غير شيميايي(آفتكش­هاي ميكروبي، گياه پايه، معدني و. ..) براساس آخرين تكنيك­هاي جديد و با در نظر گرفتن شرايط كشور و نيازهاي مناطق.

مطالعه و بررسي در زمينه كارايي روش­ها وتكنيك­هاي مختلف سمپاشي به منظور تعيين ومعرفي روش­هاي پيشرفته سمپاشي زميني و هوايي با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي در داخل وخارج از كشور.

انتقال اطلاعات و تكنيك­هاي سمپاشي به كارشناسان و دست اندر كاران مبارزه با آفات وبيماري­هاي گياهي در سطح كشور با تشكيل كلاس­هاي آموزشي تئوري و عملي وارائه راه­هاي نحوه انتقال اطلاعات به كشاورزان وباغداران.

انجام بررسي­هاي لازم جهت تهيه دستور العمل­هاي علمي و عملي مربوط به تكنيك­هاي سمپاشي و دستور العمل­هاي نحوه استفاده، تعمير و نگهداري سمپاش­ها.

تهيه و تدوين مشخصات فني وكاربردي سمپاش­ها و استاندارد سازي آنها با همكاري مؤسسات وارگان­هاي ذيربط.

برنامه ريزي و تدوين طرح هاي كاربردي و روش­هاي مبارزه بيولوژيك و غير شيميايي بر مبناي برنامه هاي مديريت مبارزه تلفيقي با آفات و سياست كاهش مبارزه شيميايي و مصرف سموم در جهت توسعه پايدار و حفظ محيط زيست و نظارت برحسن اجراي آنها.

تهيه و تدوين برنامه سالانه مبارزه بيولوژيك و غيرشيميايي بر اساس تحقيقات انجام شده و امكانات و شرايط موجود در مناطق.

تهيه و تنظيم دستورالعمل­هاي فني و اجرايي براي پرورش، توليد انبوه، رهاسازي و كاربرد عوامل زنده كنترل كننده آفات.

زمينه سازي توسعه كاربرد روش­هاي كنترل بيولوژيك وغير شيميايي در امـــــر مبارزه با آفات.

نظارت برحسن اجراي برنامه ها و فعاليت­هاي مبارزه بيولوژيك وكنترل كيفيت روش­ها، توليدات بيولوژيك مورد مصرف در مبارزه با آفات وارزيابي عملكرد برنامه­ها.

بررسي و مطالعه و تنظيم فهرست عوامل زنده و غير زنده مبارزه با آفات وارزيابي كارايي هر يك از آنها.

نظارت برحسن انجام مبارزه هاي غير شيميايي و بيولوژيك وارزيابي عملكرد آنها دراستان­هاي كشور.

تهيه گزارش هاي عملكرد دوره اي از فعاليت­هاي انجام شده مبارزه بيولوژيك و غير شيميايي در كشور.

برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري دوره هاي آموزشي ملي و بين المللي مورد نياز براي ارتقاء دانش كاركنان فني.

همكاري در جمع آوري اطلاعاتو شركت در جلسات داخلي و بين المللي و اجراي مصوبات و مفاد كنوانسيون هاي بين المللي ذيربط.

تهيه وتنظيم و انتشار مقالات، بروشورها و دستورالعمل­هاي فني واجرايي در زمينة كاربرد صحيح آفتكش­ها با مد نظر قرار دادن شاخص­هاي زيست محيطي.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0