دوران

لطفا صبر کنید ...

ابوالقاسم مرادی

ابوالقاسم مرادی

  • پست الکترونیکی : .

مطالعه، سياست گذاري، ‌برنامه ريزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي شبكه مراقبت و سيستم پيش آگاهي و مبارزه با آفات عمومي و همگاني و مهار عوامل خسارت زا.

برنامه ريزي و نظارت براجراي برنامه هاي مبارزه شيميائي، غيرشيميائي و بيولوژيك به منظور جلوگيري از خسارت آفات.

برنامه ريزي و نظارت بر برنامه توسعه روش هاي نوين و جديد در مبارزه غير شيميايي وبيولوژيك.

مطالعه و ارزيابي كارايي روش هاي مختلف مبارزه با آفات.

نظارت بر حسن اجراء برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي نتايج عملكرد برنامه ها.

بررسي طرح ها و پيشنهادات رسيده از مناطق و تدوين طرح هاي كاربردي موردنياز و نظارت بر حسن اجراي آنها.

تدوين ضوابط نظارت بر عملكردآزمايشگاه هاي سموم از نظر ميزان انطباق با استانداردهاي ملي و فني.

سياستگذاري وبرنامه ريزي ناوگان سمپاشي و چينش متناسب آنها براساس نياز.

بررسي و معرفي فناوري و پيشرفت هاي جديد علمي در زمينه كاربرد ادوات سمپاشي.

بررسي و تهيه مدلهاي مناسب با استفاده از سيستم هاي (T.I )جهت پيش آگاهي آفات و بيماري­هاي گياهي

ايجاد شبكه اطلاعاتي بين استاني و ارتباطات بين المللي جهت تعيين نوسانات پراكنش وجمعيت آفات وبيماري­ها وعلف­هاي هرز.

مطالعه، سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت برتوليد وكاربرد مواد وعوامل بيولوژيك

برنامه ريزي و نظارت بر انجام طرح­هاي تحقيقي، اجرائي در زمينه مبارزه با آفات و بيماري­ها و كارايي روش ها وكاربرد عوامل برنامه ريزي و نظارت برمديريت مبارزه با آفات خصوصي و ارائه دستورالعمل هاي مبارزه وارزيابي نتايج حاصله به منظور بهبود روش ها وارتقاء كارايي آنها.

كنترل كيفي آفت­كش هاي شيميايي،غيرشيميايي و بيولوژيك و نظارت مستمر بر آنها.

نظارت بر فرآيند توليد محصولات كشاورزي (باغي،زراعي و گلخانه اي)

برنامه ريزي و نظارت بر توليد محصولات زراعي،باغي و گلخانه اي در جهت توليد محصول سالم و ارگانيك.

نياز سنجي و برنامه ريزي (براي توليد و تامين نهادهاي مورد نياز جهت كنترل آفات).


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0