دوران

لطفا صبر کنید ...

اکبر آهنگران

اکبر آهنگران

  • پست الکترونیکی : ahangaran@ppo.ir

مطالعه و انجام بررسي­ هاي لازم به منظور تنظيم برنامه هاي شبكه مراقبت و پيش آگاهي محصولات مختلف زراعي وباغي و گلخانه اي. 
برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم جهت هماهنگي شبكه هاي مراقبت، سيستم هاي پيش آگاهي در راستاي برنامه هاي مبارزه تلفيقي با آفات نباتات زراعي وباغي.
مطالعه وبررسي جهت تدوين ضوابط و تهيه دستور العمل هاي فني و نظارت بر اجراي آن.
انجام بررسي ­هاي ­لازم به ­منظورشناخت ­آفات­ وتحليل وضعيت آنها در محصولات و مناطق مختلف كشور.
انجام بررسي­ هاي لازم به منظور تدوين و ارائه راهكارهاي كاهش ضايعات ناشي از عوامل خسارت زاي زنده و غير زنده در محصولات و مناطق مختلف كشور. 
انجام اقدامات لازم به منظور جمع آوري  اطلاعات مربوط به تغييرات پراکنش آفات و تحليل تغييرات رفتاري رايج كشور. 
مطالعه وبرنامه ريزي براي استقرار نظام جامع مديريت تلفيقي آفات. 
بررسي و تدوين طرح­هاي كاربردي موردنياز ونظارت برحسن اجرا آنها.
نظارت برفعاليت هاي مناطق مختلف كشور وايجاد آمادگي لازم به منظور مقابله با بحران و مهار آفات.
نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي عملكرد آنها.
بررسي ونظارت برحسن اجراي روش هاي موجود كنترل آفات گياهي و روزآمد نمودن آن.
تهيه برنامه هاي آموزشي براي عوامل اجرايي بخش خصوصي در زمينه شناخت انواع آفات گياهي با همكاري مراكز آموزشي وزارت متبوع.
بررسي و تدوين برنامه مقابله و مهار عوامل خسارت زا بر اساس تحقيقات انجام شده و امكانات موجود در مناطق.
انجام بررسي­ هاي لازم به منظور معرفی روش های كارآمد، جديد وسازگار با شاخص هاي زيست محيطي براي کنترل آفات، بيماری ها و علف های هرز گياهی در مناطق و اقليم های مختلف.
انجام اقدامات لازم به منظور مقابله با آفات نباتي مزارع و باغ­ها.
مطالعه، بررسي و برنامه ريزي در جهت شناسايي آفات و بيماري ها و علف­هاي هرز وطبقه بندي آنها بر حسب اهميت عوامل خسارت زاي كليدي در باغات و مزارع و گلخانه ها.
برنامه ريزي و تدوين دستورالعمل هاي كنترل آفات و بيماري هاي زراعی و باغی
 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0