دوشنبه, 3 ارديبهشت 1403
  • ساعت : ۰۷:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ 
  • تعداد بازدید : 220
توزیع سم غیر مجاز و تقلبی كلروپیرفوس
دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات کشور توزیع سم غیر مجاز و تقلبی کلروپیرفوس EC 40/8% خبر داد.

دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات کشور توزیع سم غیر مجاز و تقلبی کلروپیرفوس EC 40/8% خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفظ نباتات کشور، براساس گزارشـهاي واصـله مبنی بر توزیع غیر مجاز آفت کش کلروپیریفوس EC%40/8 با درج نام کمپانی شـیمی سبز جنوب در بسـته بندي یک لیتري منتسب به شرکت تولید کننده تعاونی شیمی سبز جنوب و تاریخ تولید 1401/4در سطح مناطق، به آگاهی می رسانـد براساس بررسـی هاي بعمل آمـده در مورد سوابق صدور مجوز هاي تدارك آفت کش ها، عوامل دخیل در امر تـدارك و توزیع ترکیب ذکر شـده، فـارغ از ضوابـط فنی و قـانونی حاکم بر موضوع و بـدون اخـذ مجوز از این سازمان، مبادرت به تأمین/تولید و توزیع آن نموده اند. لذا، مقتضـی است ضمن خودداري از تهیه ، توزیع و مصـرف ترکیب فوق، مراتب توسـط اکیپ هـاي فنی نظارتی مربوطه در اسـتان مورد پیگیري قرار گرفته، با خاطیان برابر مقررات و مـوازین قـانونی، برخورد لازم صـورت گیرد.

بـدیهی است هرگونه خسـارت ناشـی از کـاربرد ترکیب مـذکورمتوجه تولیدکننـدگان، فروشندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان آن خواهد بود.
همچنین بنا به اظهار شرکت تدارك کننده وجوه افتراق سموم تقلبی و اصلی به شرح زیر است.
-
در نمونه تقلبی، شـماره پارت و بـچ و تاریـخ تولیـد روي درب بسادگی پاك می شود. خطوط روي درب در فاصـله هر سه خط یکسان یک خط بزرگتر است- ستاره هاي درج شده برنگ طلایی مات است- تصویر محصولات با لیبل اصلی مغایرت دارد.
 -
در سم اصلی، شماره پارت و بچ و تاریخ تولید روي درب بسادگی پاك نمی شود- خطوط روي درب یکسان هستند- پنج ستاره درج شده طلایی براق است- در لوگوي آرم شرکت خطوط موازي افقی به رنگ سفید و سیاه تعبیه شده است.

01.jpg

02.jpg

03.jpg


 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0