دوشنبه, 3 ارديبهشت 1403
  • ساعت : ۰۷:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ 
  • تعداد بازدید : 268
توزیع سم تقلبی پرایم پلاس ای سی 125
دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات کشور از توزیع سم تقلبی پرایم پلاس ای سی 125خبر داد.

دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات کشور از توزیع سم تقلبی پرایم پلاس ای سی 125خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفظ نباتات کشور براساس گزارشـهاي واصله مبنی بر توزیع آفت کش پرایم پلاس EC125 منتسب به شرکت سینجنتا در بطري یک لیتري در سـطح مناطق با برچسب به زبان انگلیسی،  سم وارداتی تولید شرکت سینجنتا و از مجاري قانونی، داراي برچسب فارسی می باشـد و براساس بررسـی هاي بعمل آمـده، عوامل دخیل در امر تدارك و توزیع ترکیب ذکر شده، آفت کش پرایم پلاس با برچسب به زبان انگلیسـی فـارغ از ضوابـط فنی و قانونی حاکم بر موضوع و بـدون اخـذ مجوز از این سازمان مبادرت به تأمین و توزیع آن نموده اند.

لذا مقتضی است ضمن خودداري از تهیه، توزیع و مصـرف ترکیب فوق، مراتب توسـط اکیپ هاي فنی نظارتی مربوطه در اسـتان مورد پیگیري قرار خواهد گرفت و با خاطیان برابر مقررات و موازین قـانونی برخورد لازم صورت می گیرد.

بـدیهی است هرگونه خسارت ناشـی از کاربرد ترکیب مـذکور متوجه فروشـندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان آن خواهد بود.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0