يکشنبه, 10 اسفند 1399
EN
  • ساعت : ۱۰:۳۹:۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ 
  • تعداد بازدید : 91
گزارش ستاد گیاهپزشکی استان اردبیل
جلسه ستاد گیاهپزشكی استان اردبیل با محوریت بیماری زنگ قهوه ای گندم برگزار شد.
سومین جلسه سـتاد گیاهپزشـکی اسـتان با محوریت بررسـی علل و عوامل و مـدیریت و کنترل شـیوع بیماري زنگ قهوه اي در مزارع هراکشت ارقام فرانسوي گندم در شمال استان (شهرستانهاي پارس آباد و بیله سوار) با حضور اعضاء تشکیل گردید.

به گزارش مـدیریت حفظ نباتات اسـتان اردبیل، در این جلسه ابتـدا در خصوص تصـمیمات و اقدامات صورت گرفته در راسـتاي مدیریت بیماري، حساسـیت ارقام (به ویژه رقم ارسبار) به بیماري زنگ، کشت زودهنگام در شمال استان و تراکم کشت و نیز مساعد بودن شرایط آب و هوا در شـمال استان جهت شیوع این بیماري، لزوم کنترل و کانون کوبی و نیز سمپاشی مزارع مخصوصًا مزارع شرکت هاي کشت و صنعت و دامپروري مغان و پارس که بیشترین سطح زیرکشت ارقام در این شرکت ها انجام گرفته، روند تولید و توزیع خارج از مکانیسم بذور ارقام مختلف گندم بحث و تبادل نظر شد. در ادامه آقاي مهندس نیکشاد رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزي استان اردبیل، ضمن تاکیـد به ورود بر وضـعیت توزیع بذور ارقام حساس، با توجه به شـرایط خاص اقتصادي و مدیریت هزینه ها توسط کشاورز به نحوي که تولید محصولات استراتژیک براي کشاورز جنبه اقتصادي داشـته باشد، خواسـتار انتظام بخشـی به روند تولید و توزیع بذور حساس توسط شرکت ارس بذر شدند.

مقرر گردید با جـدیت و حساسـیت بیشتر عملیات مبارزه انجام و گزارش اقدامات به صورت هفتگی به سازمان ارسال گردد. ضمن پایش روزانه مزارع توسط شـبکه مراقبت و بازدید هفتگی توسط اکیپ گیاهپزشـکی اسـتان به دلیل اهمیت موضوع، اطلاع رسانی لازم توسـط مـدیریت هاي جهاد کشاورزي شهرسـتان هاي پارس آباد و بیله سوار و مراکز خـدمات به کشاورزان انجام و گزارش هاي لازم به صورت هفتگی به تهران هم ارسال گردد. در راسـتاي انتظام بخشـی به روند تولید و توزیع بذر توسط شرکت ارس بذر در منطقه مغان و نظر به حساسیت ارقام فرانسوي و هزینه هاي بالاي سمپاشی به دلیل دفعات بیشتر سمپاشی این ارقام و آسیب شناسی سایر موارد، گزارش جامع فنی و اقتصادي توسط معاونت بهبود تولیدات گیاهی در جهت سامان بخشـی و تولید اقتصادي این ارقام تهیه و به معاونت زراعت وزارت و نیز موسـسه گیاهپزشکی ارسال گردد. لیست بـذور توزیع شده توسط شـرکت ارس بذر به کشاورزان به همراه مشـخصات و مختصات کشاورزان و اراضـی کشت شـده توسط مـدیریت زراعت و مدیریت هاي پارس آباد و بیله سوار تهیه و به صورت منظم توسط همکاران و شبکه مراقبت مورد پایش و رصد قرار گیرند.

به منظور کانون کوبی بیماري، پیش بینی و تدارك سموم مورد نیاز توسط مدیریت حفظ نباتات استان از طریق فروشگاههاي عرضه آفت کش هاي کشاورزي انجام گیرد.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.4.1.0
    V5.4.1.0