جمعه, 3 بهمن 1399
EN
  • ساعت : ۱۲:۹:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 49
اقدامات شاخص استان گلستان در زمينه پايش و رديابی آفات
در سال جاری بیش از 76 هزار هكتار از مزارع و 27 هزار هكتار از باغات استان با به كارگیری تجهیزات پیش آگاهی مورد پایش وغیر شیمیایی وارزیابی قرارگرفتند.
به گزارش مديريت حفظ نباتات استان گلستان ،مزارع پنبه ،سويا و باغات با فعال کردن شبکه های مراقبت و پيش آگاهی و با استفاده از اطلاعات دستگاههای ديتالاگر و ابزار و تجهيزات کنترل غيرشيميايی مورد پايش قرار گرفتند .

شايان ذکر است در اين زمينه با همکاری کارشناسان مسئول حفظ نباتات شهرستان ها ،مروجين پهنه و کلينيک های گياهپزشکی عمليات پيش آگاهی و رديابی انجام شد و نتايج حاصل از پايش به صورت اطلاعيه های پيش آگاهی تهيه و در صورت لزوم عمليات مبارزه شيميايی و غير شيميايی با آفات در مزارع و باغات توصيه گرديد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.1.0
    V5.4.1.0