شرح وظایف روابط عمومی:

پيگيري مكاتبات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مسئولين كشوري واعلام پاسخ به آنها

همكاري و هماهنگي درون سازماني و برون سازماني در راستاي برنامه ها و اهداف سازماني

بوجود آوردن ارتباط مناسب بين ارباب رجوع با كارمندان و مديران سازمان

همكاري و هماهنگي با دانشگاه ها،موسسات آموزشي و تحقيقاتي در امور حفظ نباتات

پاسخگويي و پيگيري جدي از مشكلات و درخواست هاي ارباب رجوع از طريق فرم نظر سنجي

برنامه ريزي و هماهنگي هاي لازم براي ماموريت هاي مديران سازمان به استان ها

هماهنگی برای ایجاد ارتباط با رسانه ها خبرگزاری ها وسایر مراجع ذیربط وارائه اخبار ورویدادهای علمی سازمان به منظور اطلاع رسانی به شيوه مكتوب و الكترونيك.

تهيه و ارسال گزارش رخداد بيماري ها و عملكرد پروژه هاي مشترك به سازمان هاي بين المللي، منطقه اي و انجام امور مربوطه.

ایجاد وتحکیم ارتباطات بین المللی از طریق روابط متقابل با سازمان های تخصصی هدف در سطح بین المللی خارج از کشور.


پیگیری امور مربوط به ارتباطات بین المللی مدیران وکارکنان در اعزام های خارج از کشور وانجام تشریفات لازم جهت بازدید های متقابل بین المللی.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0