- برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل ها و استانداردهاي منطقه اي و بين المللي قرنطينه گياهي در سطح کشور.

- برنامه ريزي برای مطالعه و تدوين ضوابط فنی قرنطینه گیاهی در جهت هماهنگ سازی و قانونمند نمودن کلیه اقدامات و فعالیتهای قرنطینه ای در تجارت محصولات گیاهی مطابق با موازین و استاندارد های منطقه ای و بین المللی قرنطینه و بهداشت گیاهی.

- برنامه ریزی و نظارت بر تدوين و اجرای استانداردهاي بين المللي  IPPC و مفاد عهدنامه بين المللي حفظ نباتات

- برنامه ريزي و نظارت بر اجراي مفاد موافقتنامه موازين بهداشتي و بهداشت گیاهی(sps)  سازمان جهاني تجارت و پاسخگويي مسائل مربوطه

- مطالعه و بررسي گزارش هاي مرتبط با امور قرنطينه به منظور تدوين برنامه های قرنطينه گياهي در جهت تنظيم برنامه هاي ساليانه

- برنامه ريزي و هدايت راهبردي در جهت تدوين و ارسال دستورالعمل هاي مرتبط در جهت اعمال مقررات و ضوابط قرنطينه ای صادرات، واردات و ترانزيت محصولات گیاهی

- نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل هاي ابلاغ شده و نظارت بر ارزيابي عملكرد آنها  برای انجام اصلاحات ضروری و اعمال تجدید نظرهای لازم

- نظارت بر پيگيري تصويب و نهايي شدن موافقت نامه ها و همکاري هاي بين المللي و منطقه اي و دوجانبه در تجارت محصولات گیاهی

- مشارکت و ارائه پيشنهاد براي تدوين استانداردهاي بهداشت گياهي منطقه اي و بين المللي

- برنامه ريزي و نظارت در جهت بهبود وضعيت مراکز قرنطينه گیاهی در مبادي ورودي و خروجي كشور در راستاي اعمال مطلوب مقررات و ضوابط قرنطينه و تجهيز آنها

- بررسی و نظارت بر امور تعیین نیازمندی ها و امکانات و تشخیص اولویت های مربوط به قرنطینه

- برنامه ریزی و نظارت بر اجراي دوره هاي آموزشي و بازآموزي مورد نیاز کارکنان

- برنامه ریزی و نظارت بر اجراي طرح هاي تحقيقي، اجرايي مورد نياز

- بررسي و مطالعه مقالات، نشريات ، کتب علمي و تخصصي مراکز و مراجع داخلي و بين المللي به منظور  آگاهي از آخرين يافته هاي قرنطينه نباتي و نظارت برتهيه و تدوين نشريات فني و تخصصي مرتبط با فعالیت های قرنطینه ای

- شرکت در جلسات ، کميسيون ها ، سمينارها و کميته هاي فني واجراي مربوطه و ارايه گزارش هاي لازم به مراجع ذیربط ..

-انجام ساير امور محوله ازسوي مقام مافوق

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0