يکشنبه, 2 مهر 1402
  • ساعت : ۱۱:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 147
دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی عوامل خسارت زا
تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی مدیریت كنه جوانه خوار بادام
دســـتورالعمـل اجرایی مدیریت تلفیقی کنه جوانه خوار بادام توســـط همکاران دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات بـا همکـاري کارشناسان مدیریت حفظ نباتات استان خراسان رضوی و محققین موسسه تحقیقات گیاهپزشکی تهیه و تـدوین شـده و در سایت سازمان بارگذاري گردید.

بیش از 2000 گونه کنه اریوفید روی گیاهان زندگی می­کنند که معمولاً تغذیه آنها با نشانه ­هایی مانند گال و سایر علایم غیر طبیعی همراه است. تمام اندام­ های گیاهی به جز ریشه ممکن است مورد حمله این گروه از کنه­ ها واقع شوند. کنه گال جوانه زردآلو، Acalitus phloeocoptes (Nalepa)، یک آفت مخرب درختان زردآلو در دنیا محسوب شده ولی در ایران روی بادام و آلو خسارت بیشتری ایجاد می کند. این کنه در سال 1372 از روی سرشاخه ­های بادام دیم شهرستان سبزوار، توسط کمالی شناسایی و گزارش شده است.

با توجه به اهميت موضوع دســتورالعمل اجرایی مدیریت کنه جوانه خوار بادام توسط همکـاران دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتات با همکاري  کارشناسان مدیریت حفظ نباتات استان خراسان رضوی و محققین  موسسه تحقیقات گیاهپزشکی  تهیه و تـدوین گردیـد.

نشــریه فوق در ســایت سازمـان حفـظ نباتـات در قســمت معـاونت کنترل آفات، بخش دفتر پیش آگاهی و باکس دستورالعمل هاي باغی بارگذاري شده است.

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.4.0
    V6.1.4.0