پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

محصولات
محصول مورد نظر را از طریق فرم زیر جستجو نمایید
نام محصول :  
نام کشور :  
نوع محصول :  
اسم انگلیسی :  
اسم علمی :      


نام محصولنام کشورنوع محصولاسم انگلیسیاسم علمینوع ریسکپیامفایل الحاقیمشاهده جزییات
    از  155  
پنبهآمریکاالیافRaw cottonGossypium hir sutumزیادDORANFaniP01.pdf
پنبهاسترالیاالیافRaw cottonGossypium hir sutumزیاد
پنبهاسترالیا(مناطق عاری از آفت کرم سرخ پنبه)الیافRaw cottonGossypium hir sutumزیاد
پنبهماداگاسکارالیافRaw cottonGossypium hir sutumزیاد
پنبههندالیافRaw cottonGossypium hir sutumزیاد
پنبههندلینترCotton linterGossypium hir sutumزیاد
آگاومکزیکالیافAgav fiberAgave Americanaمتوسطپیامی که توسط مشتری مشاهده می شود.alyafe agav az mekzik.pdf
پنبهآذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستانالیافCotton fiberGossypium hir sutumمتوسطalyafe panbe az keshvar haye Azarbayjan, ozbakstan, tajikestan,...pdf
پنبهکشورهای غیر آلوده به کرم سرخ پنبه به استثناء آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستانالیافCotton fiberGossypium hir sutumمتوسطalyafe panbe az keshvar haye gheyre alude.doc.pdf
آباکاتمامی کشورهاالیافAbaca fibresMusa textilisکمپیامی که توسط مشتری مشاهده می شود.dummy.pdf

5.4.1.0
V5.4.1.0