يکشنبه, 10 اسفند 1399
EN
  • ساعت : ۱۰:۲۰:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ 
  • تعداد بازدید : 81
اقدامات شاخص استان بوشهر در اجراي عملیات پایش، ردیابی و کنترل غیر شـیمیایی آفات در مزارع گوجه فرنگی
عملیات پایش، ردیابی و كنترل غیر شـیمیایی آفات در مزارع گوجه فرنگی اسـتان بوشـهر با به كارگیری تجهیزات و فرآورده های كنترل غیر شیمیایی و رهاسازی عوامل بیولوژیك انجام پذیرفت.
بــا فعــال کردن شــبکه هــاي مراقبـت و پیش آگـاهی و بـا اســتفاده از فرآورده هـا و تجهیزات کنـترل غیر شــیمیایی ،عملیـات پایش ،ردیابی ،کنترل غیر شیمیایی و بیولوژیک آفات در سطحی افزون بر 9 هزار هکتار از مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر انجام شد.

به گزارش مـدیریت حفظ نباتات اسـتان بوشـهر، با اسـتفاده از 1700 عـدد فرمون، 1100 عـدد تله و 8500 عـدد کارت رنگی، آفات سفیدبالک، شب پره مینوز و کرم میوه گوجه فرنگی مورد پایش و ردیابی قرار گرفته و عملیات کنترل غیر شیمیایی آفات مذکور در مزارع استان انجام شد. همچنین با رهاسازي دو عامل بیولوژیک زنبور تریکوگراما و زنبور براکون، عملیات مبارزه بیولوژیک در سطحی حدود 450 هکتار از مزارع گوجه فرنگی استان صورت پذیرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.1.0
    V5.4.1.0