تعریف پدافند غیرعامل (Passive Defense):

 

  هر اقدام غیر مسلحانه‌ای که موجب کاهش آسیب‌پذیری نیروی‌انسانی، ساختمان‌‌ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان‌های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن گردد،

 در حوزه کشاورزی

   هر گونه كاربرد يا تهديد به استفاده از عوامل بيولوژيكي، شيميايي و يا زیستی عليه تمام يا قسمتي از بخش كشاورزي يا صنايع وابسته به آن برای ایجاد خسارت اقتصادي يا نارضايتي عمومي از نظام حاكم را آگروتروریسم می گویند.

  

اهداف آگروتروريسم دركشاورزي

 

 1. جلوگيري از خودكفايي كشور در توليد محصولات اساسي و استراتژیک.
 2. ضربه زدن به جايگاه ايران در توليد و صادرات برخي محصولات كشاورزي.
 3. تحريم محصولات كشاورزي كشورمان در سطح بازارهاي بين المللي به بهانه آلودگي به برخي عوامل خسارتزا
 4. ايجاد خسارت بالاي اقتصادي مربوط به هزينه هاي شناسايي و كنترل عوامل خسارتزاي گياهي.
 5. ايجاد بازار مصرف براي سموم و يا ساير تركيبات آفتكش ساخت شركتها و كارخانجات خاص.
 6. افزایش واردات محصولات کشاورزی.
 7. وابستگی اقتصادی و در نهایت اعمال فشارهای سیاسی.

 

 در حوزه حفظ نباتات

 

سازمان حفظ نباتات با اتخاذ تدابير و خط مشی هاي مناسب مسوولیت، حفظ كشور از ورود، استقرار و پراكنش عوامل خسارت زای گیاهی (آفات، بیماری، علف های هرز) را بر عهده دارد. 


 

تعریف پدافند غیرعامل (Passive Defense):

 

  هر اقدام غیر مسلحانه‌ای که موجب کاهش آسیب‌پذیری نیروی‌انسانی، ساختمان‌‌ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان‌های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن گردد،

 در حوزه کشاورزی

   هر گونه كاربرد يا تهديد به استفاده از عوامل بيولوژيكي، شيميايي و يا زیستی عليه تمام يا قسمتي از بخش كشاورزي يا صنايع وابسته به آن برای ایجاد خسارت اقتصادي يا نارضايتي عمومي از نظام حاكم را آگروتروریسم می گویند.

  

اهداف آگروتروريسم دركشاورزي

 

 1. جلوگيري از خودكفايي كشور در توليد محصولات اساسي و استراتژیک.
 2. ضربه زدن به جايگاه ايران در توليد و صادرات برخي محصولات كشاورزي.
 3. تحريم محصولات كشاورزي كشورمان در سطح بازارهاي بين المللي به بهانه آلودگي به برخي عوامل خسارتزا
 4. ايجاد خسارت بالاي اقتصادي مربوط به هزينه هاي شناسايي و كنترل عوامل خسارتزاي گياهي.
 5. ايجاد بازار مصرف براي سموم و يا ساير تركيبات آفتكش ساخت شركتها و كارخانجات خاص.
 6. افزایش واردات محصولات کشاورزی.
 7. وابستگی اقتصادی و در نهایت اعمال فشارهای سیاسی.

 

 در حوزه حفظ نباتات

 

سازمان حفظ نباتات با اتخاذ تدابير و خط مشی هاي مناسب مسوولیت، حفظ كشور از ورود، استقرار و پراكنش عوامل خسارت زای گیاهی (آفات، بیماری، علف های هرز) را بر عهده دارد. 

 دستورالعمل ها کمينه
 عنوانتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ   
 قوانین و احکام کمينه
 عنوانتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ   
 گزارشات و بولتن های خبری کمينه
 عنوانتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ   
 مقالات کمينه
 عنوانتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ