نام :  علی مراد سرافرازی

حوزه معاونت : کنترل آفات 

سمت : معاون کنترل آفات 

تلفن تماس : 23091504

 


 

 

 

   

نام :  علی مراد سرافرازی

حوزه معاونت : کنترل آفات 

سمت : معاون کنترل آفات 

تلفن تماس : 23091504

 


 چارت سازمانی و دسترسی به بخشهای اصلی معاونت
 
 

 چاپ   

ـ معاونت کنترل آفات:

 

مطالعه، سياست گذاري، ‌برنامه ريزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي شبكه مراقبت و سيستم پيش آگاهي و مبارزه با آفات عمومي و همگاني و مهار عوامل خسارت زا.

برنامه ريزي و نظارت براجراي برنامه هاي مبارزه شيميائي، غيرشيميائي و بيولوژيك به منظور جلوگيري از خسارت آفات.

برنامه ريزي و نظارت بر برنامه توسعه روش هاي نوين و جديد در مبارزه غير شيميايي وبيولوژيك.

مطالعه و ارزيابي كارايي روش هاي مختلف مبارزه با آفات.

نظارت بر حسن اجراء برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي نتايج عملكرد برنامه ها.

بررسي طرح ها و پيشنهادات رسيده از مناطق و تدوين طرح هاي كاربردي موردنياز و نظارت بر حسن اجراي آنها.

تدوين ضوابط نظارت بر عملكردآزمايشگاه هاي سموم از نظر ميزان انطباق با استانداردهاي ملي و فني.

سياستگذاري وبرنامه ريزي ناوگان سمپاشي و چينش متناسب آنها براساس نياز.

بررسي و معرفي فناوري و پيشرفت هاي جديد علمي در زمينه كاربرد ادوات سمپاشي.

بررسي و تهيه مدلهاي مناسب با استفاده از سيستم هاي (T.I )جهت پيش آگاهي آفات و بيماري­هاي گياهي

ايجاد شبكه اطلاعاتي بين استاني و ارتباطات بين المللي جهت تعيين نوسانات پراكنش وجمعيت آفات وبيماري­ها وعلف­هاي هرز.

مطالعه، سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت برتوليد وكاربرد مواد وعوامل بيولوژيك

برنامه ريزي و نظارت بر انجام طرح­هاي تحقيقي، اجرائي در زمينه مبارزه با آفات و بيماري­ها و كارايي روش ها وكاربرد عوامل برنامه ريزي و نظارت برمديريت مبارزه با آفات خصوصي و ارائه دستورالعمل هاي مبارزه وارزيابي نتايج حاصله به منظور بهبود روش ها وارتقاء كارايي آنها.

كنترل كيفي آفت­كش هاي شيميايي،غيرشيميايي و بيولوژيك و نظارت مستمر بر آنها.

نظارت بر فرآيند توليد محصولات كشاورزي (باغي،زراعي و گلخانه اي)

برنامه ريزي و نظارت بر توليد محصولات زراعي،باغي و گلخانه اي در جهت توليد محصول سالم و ارگانيك.

نياز سنجي و برنامه ريزي (براي توليد و تامين نهادهاي مورد نياز جهت كنترل آفات).

ـ دفتر پیش آگاهی وكنترل عوامل خسارت زا

مطالعه و انجام بررسي­هاي لازم به منظور تنظيم برنامه هاي شبكه مراقبت و پيش آگاهي محصولات مختلف زراعي وباغي و گلخانه اي.

برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم جهت هماهنگي شبكه هاي مراقبت، سيستم هاي پيش آگاهي در راستاي برنامه هاي مبارزه تلفيقي با آفات نباتات زراعي وباغي.

مطالعه وبررسي جهت تدوين ضوابط و تهيه دستور العمل هاي فني و نظارت بر اجراي آن.

انجام بررسي­هاي­لازم به­منظورشناخت­آفات­وتحليل وضعيت آنها در محصولات و مناطق مختلف كشور.

انجام بررسي­هاي لازم به منظور تدوين و ارائه راهكارهاي كاهش ضايعات ناشي از عوامل خسارت زاي زنده و غير زنده در محصولات و مناطق مختلف كشور.

انجام اقدامات لازم به منظور جمع آوري اطلاعات مربوط به تغييرات پراکنش آفات و تحليل تغييرات رفتاري رايج كشور.

مطالعه وبرنامه ريزي براي استقرار نظام جامع مديريت تلفيقي آفات.

بررسي و تدوين طرح­هاي كاربردي موردنياز ونظارت برحسن اجرا آنها.

نظارت برفعاليت هاي مناطق مختلف كشور وايجاد آمادگي لازم به منظور مقابله با بحران و مهار آفات.

نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي عملكرد آنها.

بررسي ونظارت برحسن اجراي روش هاي موجود كنترل آفات گياهي و روزآمد نمودن آن.

تهيه برنامه هاي آموزشي براي عوامل اجرايي بخش خصوصي در زمينه شناخت انواع آفات گياهي با همكاري مراكز آموزشي وزارت متبوع.

بررسي و تدوين برنامه مقابله و مهار عوامل خسارت زا بر اساس تحقيقات انجام شده و امكانات موجود در مناطق.

انجام بررسي­هاي لازم به منظور معرفی روش های كارآمد، جديد وسازگار با شاخص هاي زيست محيطي براي کنترل آفات، بيماری ها و علف های هرز گياهی در مناطق و اقليم های مختلف.

انجام اقدامات لازم به منظور مقابله با آفات نباتي مزارع و باغ­ها.

برنامه ريزي درجهت حفظ وحراست پوشش­گياهي جنگل­ها ومراتع­كشور ازگزندعوامل­خسارتزاي زنده.

تهيه وتدوين دستورالعمل­هاي فني واجرايي مبارزه با آفات جنگل­ها ومراتع.

مطالعه، بررسي و برنامه ريزي در جهت شناسايي آفات و بيماري ها و علف­هاي هرز وطبقه بندي آنها بر حسب اهميت عوامل خسارت زاي كليدي در باغات و مزارع و گلخانه ها.

برنامه ريزي و تدوين دستورالعمل هاي كنترل آفات و بيماري هاي مشترك جنگل وباغات،زراعت ومراتع.

دفتر آفت کش ها

بررسي و اطلاعات لازم براي ثبت آفت كش ها توسط هيئت نظارت بر سموم بر اساس موازين بهداشتي، توكسيكولوژي و زيست محيطي.

تدوين ضوابط و روش­هاي کنترل کيفی آزمايش هاي سموم آفت­كش­هاي (شيميايي،بيولوژيك­وفرآورده­ها وتجهيزات كنترل غيرشيميايي) و نظارت بر حسن اجراي آن.

بررسي وصدور مجوز ساخت، واردات وتوليد وتوزيع کليه ي سموم وترکيبات شيميائي عوامل كنترل بيولوژيك و فرآورده ها و تجهيزات كنترل غير شيميايي كه در دفع آفات نباتي به كار مي رود.

سياست گذاري،‌برنامه ريزي و پيش بيني نياز كشور به آفت كش ها وامكانات مبارزه عليه عوامل خسارت زا.

انجام آزمايشات كاربردي لازم براي آفت كش هاي توليدي داخلي و وارداتي جهت بررسي و ارزيابي كارآيي آفت كش ها.

بررسي و صدور پروانه و نظارت فني بر عملكرد سازندگان، وارد كنندگان، فرموله كنندگان و بسته بندي كنندگان آفت كش ها.

بررسي وجمع آوري اطلاعات لازم براي ثبت آفت كش ها جديد، حذف آفت كش ها پر خطر و تجديد نظر درفهرست سموم مجاز و مورد مصرف كشور و انتشار آن پس از تصويب هيئت نظارت برسموم.

بررسي وتدوين مشخصات و استانداردها ودستورالعمل هاي علمي و فني لازم درحوزه آفت­كش­ها و ساير مواد و عوامل كنترل كننده آفات گياهي مورد استفاده دركشور با بهره گيري از منابع و مراجع معتبرعلمي وتخصصي داخلي و بين المللي ونظارت برحسن اجراي آنها.

برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت فني برتوليد، ورود، ساخت، توزيع و مصرف آفت كش ها و سايرمواد دفع آفات گياهي.

تدوين ونظارت براجراي طرح­هاي كاربردي آفت كش ها و روش هاي سمپاشي وارزيابي عملكرد آنها.

انجام آزمايش هاي كنترل كيفي آفت كش هاي توليد داخلي و وارداتي توسط آزمايشگاه مرجع سموم و بيولوژيك سازمان حفظ نباتات و نظارت بر كار آزمايشگاه هاي كارخانجات آفت كش ها و آزمايشگاه هاي همكار.

همكاري در جمع آوري اطلاعات، تصميم گيري ها و شركت در جلسات داخلي و بين المللي و اجراي مصوبات و مفاد كنوانسيون هاي بين المللي ذيربط.

تهيه وتنظيم و انتشار مقالات، بروشورها و دستورالعمل­هاي فني واجرايي در زمينة كاربرد صحيح آفت كش ها با مد نظر قرار دادن شاخص هاي زيست محيطي.

بررسي وجمع آوري اطلاعات عملكردي آفت كش ها و تنظيم گزارش­هاي لازم جهت ارائه به هيئت نظارت بر آفت­كش ها به منظور تصميم گيري پيرامون ثبت آفت كش ها جديد، حذف آفت­كش­هاي پرخطرو سايرمسائل فني مربوط به آفت كش ها.

برنامه ريزي و تعيين انواع سمپاش­هاي مناسب در مبارزه هاي شيميايي و غير شيميايي(آفت كش هاي ميكروبي، گياه پايه، معدني و. ..) براساس آخرين تكنيك هاي جديد و با در نظر گرفتن شرايط كشور و نيازهاي مناطق.

مطالعه و بررسي در زمينه كارايي روش ها وتكنيك­هاي مختلف سمپاشي به منظور تعيين ومعرفي روش­هاي پيشرفته سمپاشي زميني و هوايي با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي در داخل وخارج از كشور.

انجام بررسي­ها و برنامه ريزي لازم به منظور انتقال اطلاعات و تكنيك­هاي سمپاشي به كارشناسان و دست اندر كاران مبارزه با آفات وبيماري­ها ي گياهي در سطح كشور با تشكيل كلاس­هاي آموزشي تئوري و عملي وارائه راه­هاي نحوه انتقال اطلاعات به كشاورزان وباغداران

انجام بررسي­هاي لازم جهت تهيه دستور العمل هاي علمي و عملي مربوط به تكنيك­هاي سمپاشي و دستور العمل­هاي نحوه استفاده، تعمير و نگهداري سمپاش­ها.

تهيه و تدوين مشخصات فني وكاربردي سمپاش­ها و استاندارد سازي آنها با همكاري مؤسسات وارگان­هاي ذيربط.

تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي ودوره هاي باز آموزي عملي با هماهنگي واحدهاي ذيربط.

برنامه ريزي عملياتي و نظارت بر آن درچارچوب سياست هاي ابلاغي.

برنامه ريزي و تدوين طرح هاي كاربردي و روش­هاي مبارزه بيولوژيك و غير شيميايي بر مبناي برنامه هاي مديريت مبارزه تلفيقي با آفات و سياست كاهش مبارزه شيميايي و مصرف سموم در جهت توسعه پايدار و حفظ محيط زيست و نظارت برحسن اجراي آنها.

تهيه و تدوين برنامه سالانه مبارزه بيولوژيك و غيرشيميايي بر اساس تحقيقات انجام شده و امكانات و شرايط موجود در مناطق.

تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي فني و اجرايي براي پرورش، توليد انبوه، رهاسازي و كاربرد عوامل زنده كنترل كننده آفات.

زمينه سازي توسعه كاربرد روش­هاي كنترل بيولوژيك وغير شيميايي در امـــــر مبارزه با آفات.

نظارت برحسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي مبارزه بيولوژيك وكنترل كيفيت روشها، توليدات بيولوژيك مورد مصرف در مبارزه با آفات وارزيابي عملكرد برنامه ها.

بررسي و مطالعه و تنظيم فهرست عوامل زنده و غير زنده مبارزه با آفات وارزيابي كارايي هر يك از آنها.

بررسي و مطالعه مقالات و كتب علمي و تخصصي داخلي و خارجي به منظور آشنايي با جديدترين يافته ها در حوزه آفت­كش ها ( شيميايي، بيولوژيك و غير شيميايي)

نظارت برحسن انجام مبارزه هاي غير شيميايي و بيولوژيك وارزيابي عملكرد آنها دراستانهاي كشور.

تهيه گزارش هاي عملكرد دوره اي از فعاليت­هاي انجام شده مبارزه بيولوژيك و غير شيميايي در كشور

برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري دوره هاي آموزشي ملي و بين المللي مورد نياز براي ارتقاء دانش كاركنان فني در زمينه كنترل بيولوژيك، غير شيميائي و شيميايي آفات.

هماهنگي و مشاركت با واحدهاي ذيربط در راستاي افزايش توليد وعرضه محصول سالم و ارگانيك در كشور.

مدیریت مبارزه با آفات عمومی و همگانی:

برنامه ريزي و سياست گذاري هاي لازم براي تدوين برنامه سالانه مبارزه با آفات عمومي همگاني و كاهش خسارت عوامل غير زنده محيطي بر اساس گزارش هاي اجرايي و تحقيقاتي بعمل آمده از مناطق و نتايج عمليات انجام شده.

ابلاغ دستورالعمل هاي فني در مورد روش هاي مبارزه، پيش آگاهي، هشدار و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزياب نتايج و عملكرد آنها.

شرکت ونظارت در برنامه ريزي کلي و سالانة مبارزه با آفات عمومي و همگاني براساس مستندات واصلة استان­ها و اراية آن به شوراي حفظ نباتات.

ابلاغ مصوبه هاي شوراي حفظ نباتات درخصوص آفات عمومي به استان­ها.

مطالعه، بررسي و دريافت آخرين يافته هاي علمي و فني از مراجع بين المللي درزمينة آفات عمومي و همگاني وارتقاي دانش فني کارشناسان ستادي و استاني.

ساماندهي، تقويت شبكه هاي مراقبت و پايش دما و برآورد ميزان مواد و سموم و تجهيزات مورد نياز پيش آگاهي، ديده باني، رديابي و مبارزه با آفات عمومي و همگاني.

ارائة پيشنهادات لازم براي طرح هاي تحقيقي اجرائي وکاربردي به استان­ها وبررسي طرح­هاي استاني ارائه شده در زمينه مبارزه با آفات عمومي و همگاني.

انجام اقدامات لازم در جهت مبارزه و شناسايي گونه هاي مختلف آفات عمومي(ملخ ها و جوندگان مضر كشاورزي)وآفات همگاني(سن غلات)و بررسي تغييرات جمعيت آنها در مناطق مختلف كشور.

نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي نتايج عملکرد آنها.

تهيه و تنظيم استاندارهاي مناسب در پيشگيري و كاهش خسارت عوامل غير زنده محيطي اعم از تجهيزات و ساير اصول علمي مقابله و نظارت بر اجراي آنها با كمك ساير دستگاه­هاي ذيربط.

اراية جداول پيش بيني تدارک سموم، مواد وتجهيزات موردنياز با توجه به برنامة مبارزه در استان­ها

تشکيل کميته هاي فني با شرکت محققين، اساتيد دانشگاه­ها و مسئولين سازمان به منظور دستيابي به آخرين يافته هاي علمي وشرکت در جلسات وکميسيون هاي مربوطه.

پيشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشي وباز آموزي در جهت ارتقاي سطح علمي وفني کارشناسان.

بررسي و تجزيه وتحليل گزارشات فعاليت هاي انجام شده در زمينة آفات عمومي وهمگاني واراية آنها به مسئولين.

شركت در جلسات و نشست هاي بين المللي و دريافت آخرين يافته هاي علمي و فني از مراجع بين المللي در زمينه مبارزه با آفات عمومي و همگاني و كاهش خسارت عوامل غيرزنده محيطي و بيماري­هاي فيزيولوژيك در گياهان بمنظور ارتقاي سطح علمي كارشناسان ستادي و استاني.

دريافت گزارش­هاي بين المللي و تبادل اطلاعات با فائو و ساير كشورهاي عضو فائو در زمينه ملخ صحرايي.

همكاري و تعامل با بخش تحقيقات در زمينه ارائه بهترين روش مبارزه با آفات عمومي و همگاني با تكيه بر مبارزه بيولوژيك و كاهش سموم پرخطر

 

 

 

ـ معاونت کنترل آفات:

 

مطالعه، سياست گذاري، ‌برنامه ريزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي شبكه مراقبت و سيستم پيش آگاهي و مبارزه با آفات عمومي و همگاني و مهار عوامل خسارت زا.

برنامه ريزي و نظارت براجراي برنامه هاي مبارزه شيميائي، غيرشيميائي و بيولوژيك به منظور جلوگيري از خسارت آفات.

برنامه ريزي و نظارت بر برنامه توسعه روش هاي نوين و جديد در مبارزه غير شيميايي وبيولوژيك.

مطالعه و ارزيابي كارايي روش هاي مختلف مبارزه با آفات.

نظارت بر حسن اجراء برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي نتايج عملكرد برنامه ها.

بررسي طرح ها و پيشنهادات رسيده از مناطق و تدوين طرح هاي كاربردي موردنياز و نظارت بر حسن اجراي آنها.

تدوين ضوابط نظارت بر عملكردآزمايشگاه هاي سموم از نظر ميزان انطباق با استانداردهاي ملي و فني.

سياستگذاري وبرنامه ريزي ناوگان سمپاشي و چينش متناسب آنها براساس نياز.

بررسي و معرفي فناوري و پيشرفت هاي جديد علمي در زمينه كاربرد ادوات سمپاشي.

بررسي و تهيه مدلهاي مناسب با استفاده از سيستم هاي (T.I )جهت پيش آگاهي آفات و بيماري­هاي گياهي

ايجاد شبكه اطلاعاتي بين استاني و ارتباطات بين المللي جهت تعيين نوسانات پراكنش وجمعيت آفات وبيماري­ها وعلف­هاي هرز.

مطالعه، سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت برتوليد وكاربرد مواد وعوامل بيولوژيك

برنامه ريزي و نظارت بر انجام طرح­هاي تحقيقي، اجرائي در زمينه مبارزه با آفات و بيماري­ها و كارايي روش ها وكاربرد عوامل برنامه ريزي و نظارت برمديريت مبارزه با آفات خصوصي و ارائه دستورالعمل هاي مبارزه وارزيابي نتايج حاصله به منظور بهبود روش ها وارتقاء كارايي آنها.

كنترل كيفي آفت­كش هاي شيميايي،غيرشيميايي و بيولوژيك و نظارت مستمر بر آنها.

نظارت بر فرآيند توليد محصولات كشاورزي (باغي،زراعي و گلخانه اي)

برنامه ريزي و نظارت بر توليد محصولات زراعي،باغي و گلخانه اي در جهت توليد محصول سالم و ارگانيك.

نياز سنجي و برنامه ريزي (براي توليد و تامين نهادهاي مورد نياز جهت كنترل آفات).

ـ دفتر پیش آگاهی وكنترل عوامل خسارت زا

مطالعه و انجام بررسي­هاي لازم به منظور تنظيم برنامه هاي شبكه مراقبت و پيش آگاهي محصولات مختلف زراعي وباغي و گلخانه اي.

برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم جهت هماهنگي شبكه هاي مراقبت، سيستم هاي پيش آگاهي در راستاي برنامه هاي مبارزه تلفيقي با آفات نباتات زراعي وباغي.

مطالعه وبررسي جهت تدوين ضوابط و تهيه دستور العمل هاي فني و نظارت بر اجراي آن.

انجام بررسي­هاي­لازم به­منظورشناخت­آفات­وتحليل وضعيت آنها در محصولات و مناطق مختلف كشور.

انجام بررسي­هاي لازم به منظور تدوين و ارائه راهكارهاي كاهش ضايعات ناشي از عوامل خسارت زاي زنده و غير زنده در محصولات و مناطق مختلف كشور.

انجام اقدامات لازم به منظور جمع آوري اطلاعات مربوط به تغييرات پراکنش آفات و تحليل تغييرات رفتاري رايج كشور.

مطالعه وبرنامه ريزي براي استقرار نظام جامع مديريت تلفيقي آفات.

بررسي و تدوين طرح­هاي كاربردي موردنياز ونظارت برحسن اجرا آنها.

نظارت برفعاليت هاي مناطق مختلف كشور وايجاد آمادگي لازم به منظور مقابله با بحران و مهار آفات.

نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي عملكرد آنها.

بررسي ونظارت برحسن اجراي روش هاي موجود كنترل آفات گياهي و روزآمد نمودن آن.

تهيه برنامه هاي آموزشي براي عوامل اجرايي بخش خصوصي در زمينه شناخت انواع آفات گياهي با همكاري مراكز آموزشي وزارت متبوع.

بررسي و تدوين برنامه مقابله و مهار عوامل خسارت زا بر اساس تحقيقات انجام شده و امكانات موجود در مناطق.

انجام بررسي­هاي لازم به منظور معرفی روش های كارآمد، جديد وسازگار با شاخص هاي زيست محيطي براي کنترل آفات، بيماری ها و علف های هرز گياهی در مناطق و اقليم های مختلف.

انجام اقدامات لازم به منظور مقابله با آفات نباتي مزارع و باغ­ها.

برنامه ريزي درجهت حفظ وحراست پوشش­گياهي جنگل­ها ومراتع­كشور ازگزندعوامل­خسارتزاي زنده.

تهيه وتدوين دستورالعمل­هاي فني واجرايي مبارزه با آفات جنگل­ها ومراتع.

مطالعه، بررسي و برنامه ريزي در جهت شناسايي آفات و بيماري ها و علف­هاي هرز وطبقه بندي آنها بر حسب اهميت عوامل خسارت زاي كليدي در باغات و مزارع و گلخانه ها.

برنامه ريزي و تدوين دستورالعمل هاي كنترل آفات و بيماري هاي مشترك جنگل وباغات،زراعت ومراتع.

دفتر آفت کش ها

بررسي و اطلاعات لازم براي ثبت آفت كش ها توسط هيئت نظارت بر سموم بر اساس موازين بهداشتي، توكسيكولوژي و زيست محيطي.

تدوين ضوابط و روش­هاي کنترل کيفی آزمايش هاي سموم آفت­كش­هاي (شيميايي،بيولوژيك­وفرآورده­ها وتجهيزات كنترل غيرشيميايي) و نظارت بر حسن اجراي آن.

بررسي وصدور مجوز ساخت، واردات وتوليد وتوزيع کليه ي سموم وترکيبات شيميائي عوامل كنترل بيولوژيك و فرآورده ها و تجهيزات كنترل غير شيميايي كه در دفع آفات نباتي به كار مي رود.

سياست گذاري،‌برنامه ريزي و پيش بيني نياز كشور به آفت كش ها وامكانات مبارزه عليه عوامل خسارت زا.

انجام آزمايشات كاربردي لازم براي آفت كش هاي توليدي داخلي و وارداتي جهت بررسي و ارزيابي كارآيي آفت كش ها.

بررسي و صدور پروانه و نظارت فني بر عملكرد سازندگان، وارد كنندگان، فرموله كنندگان و بسته بندي كنندگان آفت كش ها.

بررسي وجمع آوري اطلاعات لازم براي ثبت آفت كش ها جديد، حذف آفت كش ها پر خطر و تجديد نظر درفهرست سموم مجاز و مورد مصرف كشور و انتشار آن پس از تصويب هيئت نظارت برسموم.

بررسي وتدوين مشخصات و استانداردها ودستورالعمل هاي علمي و فني لازم درحوزه آفت­كش­ها و ساير مواد و عوامل كنترل كننده آفات گياهي مورد استفاده دركشور با بهره گيري از منابع و مراجع معتبرعلمي وتخصصي داخلي و بين المللي ونظارت برحسن اجراي آنها.

برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت فني برتوليد، ورود، ساخت، توزيع و مصرف آفت كش ها و سايرمواد دفع آفات گياهي.

تدوين ونظارت براجراي طرح­هاي كاربردي آفت كش ها و روش هاي سمپاشي وارزيابي عملكرد آنها.

انجام آزمايش هاي كنترل كيفي آفت كش هاي توليد داخلي و وارداتي توسط آزمايشگاه مرجع سموم و بيولوژيك سازمان حفظ نباتات و نظارت بر كار آزمايشگاه هاي كارخانجات آفت كش ها و آزمايشگاه هاي همكار.

همكاري در جمع آوري اطلاعات، تصميم گيري ها و شركت در جلسات داخلي و بين المللي و اجراي مصوبات و مفاد كنوانسيون هاي بين المللي ذيربط.

تهيه وتنظيم و انتشار مقالات، بروشورها و دستورالعمل­هاي فني واجرايي در زمينة كاربرد صحيح آفت كش ها با مد نظر قرار دادن شاخص هاي زيست محيطي.

بررسي وجمع آوري اطلاعات عملكردي آفت كش ها و تنظيم گزارش­هاي لازم جهت ارائه به هيئت نظارت بر آفت­كش ها به منظور تصميم گيري پيرامون ثبت آفت كش ها جديد، حذف آفت­كش­هاي پرخطرو سايرمسائل فني مربوط به آفت كش ها.

برنامه ريزي و تعيين انواع سمپاش­هاي مناسب در مبارزه هاي شيميايي و غير شيميايي(آفت كش هاي ميكروبي، گياه پايه، معدني و. ..) براساس آخرين تكنيك هاي جديد و با در نظر گرفتن شرايط كشور و نيازهاي مناطق.

مطالعه و بررسي در زمينه كارايي روش ها وتكنيك­هاي مختلف سمپاشي به منظور تعيين ومعرفي روش­هاي پيشرفته سمپاشي زميني و هوايي با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي در داخل وخارج از كشور.

انجام بررسي­ها و برنامه ريزي لازم به منظور انتقال اطلاعات و تكنيك­هاي سمپاشي به كارشناسان و دست اندر كاران مبارزه با آفات وبيماري­ها ي گياهي در سطح كشور با تشكيل كلاس­هاي آموزشي تئوري و عملي وارائه راه­هاي نحوه انتقال اطلاعات به كشاورزان وباغداران

انجام بررسي­هاي لازم جهت تهيه دستور العمل هاي علمي و عملي مربوط به تكنيك­هاي سمپاشي و دستور العمل­هاي نحوه استفاده، تعمير و نگهداري سمپاش­ها.

تهيه و تدوين مشخصات فني وكاربردي سمپاش­ها و استاندارد سازي آنها با همكاري مؤسسات وارگان­هاي ذيربط.

تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي ودوره هاي باز آموزي عملي با هماهنگي واحدهاي ذيربط.

برنامه ريزي عملياتي و نظارت بر آن درچارچوب سياست هاي ابلاغي.

برنامه ريزي و تدوين طرح هاي كاربردي و روش­هاي مبارزه بيولوژيك و غير شيميايي بر مبناي برنامه هاي مديريت مبارزه تلفيقي با آفات و سياست كاهش مبارزه شيميايي و مصرف سموم در جهت توسعه پايدار و حفظ محيط زيست و نظارت برحسن اجراي آنها.

تهيه و تدوين برنامه سالانه مبارزه بيولوژيك و غيرشيميايي بر اساس تحقيقات انجام شده و امكانات و شرايط موجود در مناطق.

تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي فني و اجرايي براي پرورش، توليد انبوه، رهاسازي و كاربرد عوامل زنده كنترل كننده آفات.

زمينه سازي توسعه كاربرد روش­هاي كنترل بيولوژيك وغير شيميايي در امـــــر مبارزه با آفات.

نظارت برحسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي مبارزه بيولوژيك وكنترل كيفيت روشها، توليدات بيولوژيك مورد مصرف در مبارزه با آفات وارزيابي عملكرد برنامه ها.

بررسي و مطالعه و تنظيم فهرست عوامل زنده و غير زنده مبارزه با آفات وارزيابي كارايي هر يك از آنها.

بررسي و مطالعه مقالات و كتب علمي و تخصصي داخلي و خارجي به منظور آشنايي با جديدترين يافته ها در حوزه آفت­كش ها ( شيميايي، بيولوژيك و غير شيميايي)

نظارت برحسن انجام مبارزه هاي غير شيميايي و بيولوژيك وارزيابي عملكرد آنها دراستانهاي كشور.

تهيه گزارش هاي عملكرد دوره اي از فعاليت­هاي انجام شده مبارزه بيولوژيك و غير شيميايي در كشور

برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري دوره هاي آموزشي ملي و بين المللي مورد نياز براي ارتقاء دانش كاركنان فني در زمينه كنترل بيولوژيك، غير شيميائي و شيميايي آفات.

هماهنگي و مشاركت با واحدهاي ذيربط در راستاي افزايش توليد وعرضه محصول سالم و ارگانيك در كشور.

مدیریت مبارزه با آفات عمومی و همگانی:

برنامه ريزي و سياست گذاري هاي لازم براي تدوين برنامه سالانه مبارزه با آفات عمومي همگاني و كاهش خسارت عوامل غير زنده محيطي بر اساس گزارش هاي اجرايي و تحقيقاتي بعمل آمده از مناطق و نتايج عمليات انجام شده.

ابلاغ دستورالعمل هاي فني در مورد روش هاي مبارزه، پيش آگاهي، هشدار و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزياب نتايج و عملكرد آنها.

شرکت ونظارت در برنامه ريزي کلي و سالانة مبارزه با آفات عمومي و همگاني براساس مستندات واصلة استان­ها و اراية آن به شوراي حفظ نباتات.

ابلاغ مصوبه هاي شوراي حفظ نباتات درخصوص آفات عمومي به استان­ها.

مطالعه، بررسي و دريافت آخرين يافته هاي علمي و فني از مراجع بين المللي درزمينة آفات عمومي و همگاني وارتقاي دانش فني کارشناسان ستادي و استاني.

ساماندهي، تقويت شبكه هاي مراقبت و پايش دما و برآورد ميزان مواد و سموم و تجهيزات مورد نياز پيش آگاهي، ديده باني، رديابي و مبارزه با آفات عمومي و همگاني.

ارائة پيشنهادات لازم براي طرح هاي تحقيقي اجرائي وکاربردي به استان­ها وبررسي طرح­هاي استاني ارائه شده در زمينه مبارزه با آفات عمومي و همگاني.

انجام اقدامات لازم در جهت مبارزه و شناسايي گونه هاي مختلف آفات عمومي(ملخ ها و جوندگان مضر كشاورزي)وآفات همگاني(سن غلات)و بررسي تغييرات جمعيت آنها در مناطق مختلف كشور.

نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي نتايج عملکرد آنها.

تهيه و تنظيم استاندارهاي مناسب در پيشگيري و كاهش خسارت عوامل غير زنده محيطي اعم از تجهيزات و ساير اصول علمي مقابله و نظارت بر اجراي آنها با كمك ساير دستگاه­هاي ذيربط.

اراية جداول پيش بيني تدارک سموم، مواد وتجهيزات موردنياز با توجه به برنامة مبارزه در استان­ها

تشکيل کميته هاي فني با شرکت محققين، اساتيد دانشگاه­ها و مسئولين سازمان به منظور دستيابي به آخرين يافته هاي علمي وشرکت در جلسات وکميسيون هاي مربوطه.

پيشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشي وباز آموزي در جهت ارتقاي سطح علمي وفني کارشناسان.

بررسي و تجزيه وتحليل گزارشات فعاليت هاي انجام شده در زمينة آفات عمومي وهمگاني واراية آنها به مسئولين.

شركت در جلسات و نشست هاي بين المللي و دريافت آخرين يافته هاي علمي و فني از مراجع بين المللي در زمينه مبارزه با آفات عمومي و همگاني و كاهش خسارت عوامل غيرزنده محيطي و بيماري­هاي فيزيولوژيك در گياهان بمنظور ارتقاي سطح علمي كارشناسان ستادي و استاني.

دريافت گزارش­هاي بين المللي و تبادل اطلاعات با فائو و ساير كشورهاي عضو فائو در زمينه ملخ صحرايي.

همكاري و تعامل با بخش تحقيقات در زمينه ارائه بهترين روش مبارزه با آفات عمومي و همگاني با تكيه بر مبارزه بيولوژيك و كاهش سموم پرخطر