نام : مهدی قائمیان
 حوزه فعالیت : معاونت قرنطینه و بهداشت گیاهی

سمت :
معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی
آدرس ایمیل : ghaemian@ppo.ir 

تلفن : 23091504


 

نام : مهدی قائمیان
 حوزه فعالیت : معاونت قرنطینه و بهداشت گیاهی

سمت :
معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی
آدرس ایمیل : ghaemian@ppo.ir 

تلفن : 23091504


 بخش ها و واحدهای سازمانی

 

 

 

 

 

 


  

معاونت قرنطينه وبهداشت گياهي


نظارت برنواحي عاري از آفات و يا با شيوع كم آفت و حفاظت و تأمين بهداشت و سلامت از مناطق در معرض خطر.
انجام اقدامات لازم به منظور نظارت و اتخاذ تدابير مؤثر براي جلوگيري از گسترش و ورود آفات و فرآورده هاي گياهي به كشور و ترويج اقدامات مناسب براي كنترل آنها.
انجام برنامه ريزي لازم به منظور نظارت بر جلوگيري از اشاعة آفات وفرآورده هاي گياهي از مناطق تحت كشت (زمين، مزارع كشاورزي، قلمستان ها، باغ ها، گلخانه ها، لابراتورها و...)كارگاه هاي بسته بندي، ظروف، شيء يا ماده وهر ارگانيسم ديگر، همچنين محصولات كشاورزي و فرآورده هاي گياهي موجود در انبارها يا درحال حمل با هدف: گزارش دهي وقوع، شيوع وگسترش آفات، كنترل آفات و...
نظارت بر اقلام مشمول مقررات درحال حركت در ترافيك بين المللي درحد برخوردار شدن از شرايط بهداشت گياهي.
انجام برنامه ريزي لازم به منظور نظارت برمناطق درمعرض خطرو شناسائي، نگهداري و مناطق عاري از آفت و مناطق ميزان با شيوع كم آفت.
نظارت بر اقدامات بهداشت گياهي براي آفات قرنطينه اي و آفات غيرقرنطينه اي به منظور رعايت استانداردهاي بين المللي.
انجام اقدامات بهداشت گياهي براي كاهش تداخل با تجارت بين المللي گياهان و فرآورده هاي گياهي.
نظارت برصدور مجوز هاي ترخيص محصولات كشاورزي و فرآورده هاي گياهي از گمركات كشور.
انجام برنامه ريزي لازم به منظور نظارت بر ممنوعيت ورود هرگونه خاك زراعتي، گلداني، خاك رس و شن به تنهايي و يا همراه با اندام هاي تكثيري گياهي به منظور جلوگيري از ورود آفات موجود در خاك.
نظارت بر صدور مجوز براي مراكز فروش دفع آفات و جلوگيري از ادامه فعاليت موسسات و شركت هاي فاقد پروانه از طريق مراجع قانوني.
انجام برنامه ريزي لازم به منظور نظارت بر معدوم كردن نباتات و يا بذور وارداتي داراي مجوز كه در مدت رشد و نمو گياهي آلوده به آفات و امراض قرنطينه اي تشخيص داده مي شوند.
نظارت بر دستورالعمل هاي بهداشتي و فني در مورد مبارزه با آفات و بيماري­هاي گياهي براي موسسات بخش خصوصي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به امر كشت، توليد و نگاهداري محصولات كشاورزي و فرآورده هاي گياهي مبادرت مي كنند.
انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد هماهنگی بين واحدهای تابعه در خصوص انجام بررسی های علمی، كسب نتايج و اعلام به واحدهاي عملياتي.
نظارت برحسن اجراي وظايف محوله به واحدهاي ذيربط، به منظورارزيابي نتايج و سنجش كمي و كيفي پيشرفت ها يا ركود حاصله در اجراي طرح ها و برنامه هاوانجام مطلوب ترين روش.
نظارت بر برنامه ها و طرح هاي مربوط به تشخيص آفات و فعاليت هاي آزمايشگاه هاي مركز و مناطق.
نظارت بر آزمايشگاه هاي خصوصي گياه پزشكي.

دفتر پايش و تحليل خطر
تهيه وتنظيم طرح­ها و برنامه هاي مربوط به تشخيص و شناسائي آفات و بيماري ها و فعاليت هاي آزمايشگاه­هاي مربوطه بر اساس تجزيه و تحليل آمار و گزارش هاي واصله از واحدهاي عملياتي.
تهيه و تدوين نشريات فني وتخصصي در زمينه معرفي آفات , بيماري ها و علف هاي هرز قرنطينه اي
مطالعه و بررسي به منظور، شناسايی و معرفی روش های تشخيص آفات، علف های هرز و بيماري هاي گياهي و قرنطينه اي.
انجام آزمايشات لازم به منظور آناليز احتمال آفات و بيماري هاي گياهي و قرنطينه اي.
انجام بررسی های آزمايشگاهی روی محموله های وارداتی و نمونه های جمع آوری شده از برنامه های رديابی عوامل خسارتزا و عنداللزوم پيگيری شناسايی توسط ساير مراجع علمی و تحقيقاتی ملی و بين المللی و ارايه نتايج آن به واحدهای ذيربط.
شناسايي و تهيه فهرست آفات نباتي كليه مناطق كشور.
تهيه كلكسيون آفات نباتي كشور با همكاري آزمايشگاه­هاي مناطق.
تهيه و تنظيم برنامه هاي كشت و تكثير اندام­هاي گياهي وارداتي و خزانه ها و ايستگاه­هاي انتظار.
رديابي آفات و بيماري هاي قرنطينه اي مندرج درليست آفات قرنطينه اي كشور.
پايش و رديابي نحوه گسترش عوامل قرنطينه اي وارداتي درداخل كشور.
پايش ورديابي عوامل قرنطينه اي مندرج در شرايط ورود محموله هاي وارداتي.
بازبيني ساليانه ليست آفات قرنطينه خارجي كشور.
تهيه و تنظيم طرح­هاي كاربردي مبارزه با آفات قرنطينه اي.
نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي نتايج عملكرد آنها.
تشخيص و پيشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشي موردنياز جهت روزآمد نمودن اطلاعات كادر آزمايشگاه­هاي تشخيص آفات و آشنايي آنان با جديدترين روش­هاي تشخيص آفات و مقررات قرنطينه اي.
ايجاد ارتباط با موسسات تحقيقاتي و دانشگاهي به منظور انجام تحقيقات كاربردي و هدفمند توسط اين مراكز در زمينه حل مسائل مرتبط با وظايف سازمان.
ارسال پيشنهادات برنامه اي، عملياتي و بودجه اي در چارچوب سياست هاي ابلاغي به مديريت طرح و برنامه به منظور تلفيق و پيگيري تصويب در مراجع ذيربط

دفتر قرنطينه:
نظارت بر حسن اجراي دقيق استاندارد ها و ضوابط بين المللي در زمينه بهداشت و قرنطينه گياهي به منظور حفظ جايگاه جمهوري اسلامي ايران در عرصه تجارت بين المللي محصولات و فراورده هاي كشاورزي.
مطالعه، تهیه و تدوين شرايط قرنطینه ای و ضوابط بهداشت گياهي به منظور واردات، ترانزيت، صادرات و صادرات مجدد محصولات و فرآورده هاي كشاورزي و نظارت بر حسن اجرای آن.حسن اجراي آن.
برنامه ريزي، سياست گذاري و پيگيري انعقاد و اجراي موافقت نامه ها، تفاهم نامه ها و همکاري هاي مشترک بين المللي و منطقه اي در زمينه مسايل قرنطينه و بهداشت گياهي و انجام مكاتبات رسمي بين المللي با سازمان حفظ نباتات کشور ها در راستاي رعايت مفاد كنوانسيون بين المللي حفظ نباتات.
سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت بر اجراي كليه خدمات فني قرنطينه مطابق با استانداردهاي بين المللي حفظ نباتات (ISPM)، مفاد پروتكل مونترال، سازمان فائو و قانون حفظ نباتات ج.ا.ايران، در جهت صيانت از محصولات كشاورزي و محيط زيست، كاهش خطر و كنترل آفات و بيماري هاي گياهي.
مطالعه، برنامه ريزي، تدوین دستورالعمل و نظارت بر حسن اجراي ضوابط قرنطينه و بهداشت گياهي ج.ا.ايران در كشور مبدا.
مطالعه و تدوين دستورالعمل ها و ضوابط فني و اجرايي در امر صدور گواهي بهداشت گياهي برای نقل و انتقال اندام هاي گياهي تکثيرشونده، ارزشيابي بهداشتي نهالستان ها و باغات تازه تاسيس کشور و نظارت بر حسن اجراي آن.
مطالعه، برنامه ريزي و سياست گذاري به منظور بازبيني و تدوين سالانه فهرست آفات قرنطينه داخلي و خارجي، ارائه به شوراي حفظ نباتات و نهايتاً تصويب درهيئت دولت.
مطالعه، برنامه ريزي، سياست گذاري و اجراي دوره هاي آموزشي، كارگاه ها و بازديدهاي علمي در سطوح ستادي و ملي به منظور ارتقاء توان فني و علمي كارشناسان قرنطينه كشور.
عنداللزوم، انجام هر گونه اقدام منطبق با مفاد عهد نامه بين المللي حفظ نباتات در جهت تامين منافع ملي و امنيت غذايي كشور

مديريت تدوين ضوابط، استانداردها و برنامه هاي كنترل:
سياستگذاري، برنامه ريزي و تدوين استانداردها و ضوابط فني قرنطينه گياهي در جهت هماهنگ سازي و قانونمند نمودن کليه اقدامات و فعاليت­هاي قرنطينه اي در تجارت محصولات کشاورزی مطابق با موازين و استانداردهاي منطقه اي و بين المللي قرنطینه و بهداشت گياهي
اجرایی نمودن استانداردهاي بين الملليIPPC و شفاف سازی و پاسخگویی به ابهامات و سوالات مطروحه از سوی سایر کشورها و مراجع ذیصلاح بین المللی در خصوص اجرای عهدنامه بین المللی حفظ نباتات و استانداردهای آن در تجارت محصولات کشاورزی
ایجاد ظرفیت لازم برای اجرا و پاسخگویی در خصوص موازین بهداشت گیاهی موافقت­نامه بهداشتی و بهداشت گیاهی سازمان جهانی تجارت
برنامه ريزي، تهيه وتدوين و به روزرسانی دستورالعمل هاي بهداشت گیاهی وفني براي كنترل آفات وبيماري­ها وعلف هاي هرز قرنطینه گياهي متناسب با مناطق واقليم مختلف كشور.
نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل ها واستانداردهاي ملي،منطقه اي وبين المللي قرنطينه گياهي در سطح كشور.
برنامه ريزي جهت حفظ مناطق درمعرض خطر و شناسايي و نگهداري و نظارت بر مناطق عاري از آفت و مناطق با شيوع کم بر اساس زیر بند 5 ماده 4 عهدنامه بین المللی حفظ نباتات
تهيه و تدوين برنامه هاي مناسب براي به كارگيري وجايگزيني گاز متيل برومايد در راستاي اجرای تعهدات پروتكل مونترال
تدوين دستورالعمل­ها و شرایط ضدعفوني محصولات كشاورزي صادراتي، وارداتي و ترانزيتي
برنامه ريزي براي تهيه وتدوين دستورالعمل اقدامات اضطراري براي كنترل آفات قرنطينه اي.
پيگيري تصويب ونهايي شدن موافقت نامه ها وهمكاري هاي بين المللي ومنطقه اي ودوجانبه در تجارت محصولات کشاورزی و كنترل آفات قرنطينه اي.
تهيه و تدوين موازين بهداشت گياهي در نهالستان­ها، باغات مادري گلخانه هاي توليد مواد واندام­هاي تكثيري و توليد نهال.
نظارت بر امر تهيه وتدوين نشريات فني وتخصصي برنامه هاي كنترل قرنطينه.
مشاركت در برنامه ريزي واجراي دوره هاي آموزشي و باز آموزي.
اجراي طرح هاي تحقيقي،اجرايي مورد نياز.
بررسي ومطالعه مقالات،نشريات،كتب علمي وتخصصي مراكزومراجع داخلي وبين المللي به منظور آگاهي از آخرين يافته هاي نباتي.
شركت در جلسات،كميسيون­ها،سمينارها وكميته هاي فني و اجراي مربوطه و ارايه گزارش هاي لازم به مسولين ذيربط.
عنداللزوم انجام ساير امور محوله در خصوص اجرای موازین بهداشت گیاهی


معاونت قرنطينه وبهداشت گياهي


نظارت برنواحي عاري از آفات و يا با شيوع كم آفت و حفاظت و تأمين بهداشت و سلامت از مناطق در معرض خطر.
انجام اقدامات لازم به منظور نظارت و اتخاذ تدابير مؤثر براي جلوگيري از گسترش و ورود آفات و فرآورده هاي گياهي به كشور و ترويج اقدامات مناسب براي كنترل آنها.
انجام برنامه ريزي لازم به منظور نظارت بر جلوگيري از اشاعة آفات وفرآورده هاي گياهي از مناطق تحت كشت (زمين، مزارع كشاورزي، قلمستان ها، باغ ها، گلخانه ها، لابراتورها و...)كارگاه هاي بسته بندي، ظروف، شيء يا ماده وهر ارگانيسم ديگر، همچنين محصولات كشاورزي و فرآورده هاي گياهي موجود در انبارها يا درحال حمل با هدف: گزارش دهي وقوع، شيوع وگسترش آفات، كنترل آفات و...
نظارت بر اقلام مشمول مقررات درحال حركت در ترافيك بين المللي درحد برخوردار شدن از شرايط بهداشت گياهي.
انجام برنامه ريزي لازم به منظور نظارت برمناطق درمعرض خطرو شناسائي، نگهداري و مناطق عاري از آفت و مناطق ميزان با شيوع كم آفت.
نظارت بر اقدامات بهداشت گياهي براي آفات قرنطينه اي و آفات غيرقرنطينه اي به منظور رعايت استانداردهاي بين المللي.
انجام اقدامات بهداشت گياهي براي كاهش تداخل با تجارت بين المللي گياهان و فرآورده هاي گياهي.
نظارت برصدور مجوز هاي ترخيص محصولات كشاورزي و فرآورده هاي گياهي از گمركات كشور.
انجام برنامه ريزي لازم به منظور نظارت بر ممنوعيت ورود هرگونه خاك زراعتي، گلداني، خاك رس و شن به تنهايي و يا همراه با اندام هاي تكثيري گياهي به منظور جلوگيري از ورود آفات موجود در خاك.
نظارت بر صدور مجوز براي مراكز فروش دفع آفات و جلوگيري از ادامه فعاليت موسسات و شركت هاي فاقد پروانه از طريق مراجع قانوني.
انجام برنامه ريزي لازم به منظور نظارت بر معدوم كردن نباتات و يا بذور وارداتي داراي مجوز كه در مدت رشد و نمو گياهي آلوده به آفات و امراض قرنطينه اي تشخيص داده مي شوند.
نظارت بر دستورالعمل هاي بهداشتي و فني در مورد مبارزه با آفات و بيماري­هاي گياهي براي موسسات بخش خصوصي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به امر كشت، توليد و نگاهداري محصولات كشاورزي و فرآورده هاي گياهي مبادرت مي كنند.
انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد هماهنگی بين واحدهای تابعه در خصوص انجام بررسی های علمی، كسب نتايج و اعلام به واحدهاي عملياتي.
نظارت برحسن اجراي وظايف محوله به واحدهاي ذيربط، به منظورارزيابي نتايج و سنجش كمي و كيفي پيشرفت ها يا ركود حاصله در اجراي طرح ها و برنامه هاوانجام مطلوب ترين روش.
نظارت بر برنامه ها و طرح هاي مربوط به تشخيص آفات و فعاليت هاي آزمايشگاه هاي مركز و مناطق.
نظارت بر آزمايشگاه هاي خصوصي گياه پزشكي.

دفتر پايش و تحليل خطر
تهيه وتنظيم طرح­ها و برنامه هاي مربوط به تشخيص و شناسائي آفات و بيماري ها و فعاليت هاي آزمايشگاه­هاي مربوطه بر اساس تجزيه و تحليل آمار و گزارش هاي واصله از واحدهاي عملياتي.
تهيه و تدوين نشريات فني وتخصصي در زمينه معرفي آفات , بيماري ها و علف هاي هرز قرنطينه اي
مطالعه و بررسي به منظور، شناسايی و معرفی روش های تشخيص آفات، علف های هرز و بيماري هاي گياهي و قرنطينه اي.
انجام آزمايشات لازم به منظور آناليز احتمال آفات و بيماري هاي گياهي و قرنطينه اي.
انجام بررسی های آزمايشگاهی روی محموله های وارداتی و نمونه های جمع آوری شده از برنامه های رديابی عوامل خسارتزا و عنداللزوم پيگيری شناسايی توسط ساير مراجع علمی و تحقيقاتی ملی و بين المللی و ارايه نتايج آن به واحدهای ذيربط.
شناسايي و تهيه فهرست آفات نباتي كليه مناطق كشور.
تهيه كلكسيون آفات نباتي كشور با همكاري آزمايشگاه­هاي مناطق.
تهيه و تنظيم برنامه هاي كشت و تكثير اندام­هاي گياهي وارداتي و خزانه ها و ايستگاه­هاي انتظار.
رديابي آفات و بيماري هاي قرنطينه اي مندرج درليست آفات قرنطينه اي كشور.
پايش و رديابي نحوه گسترش عوامل قرنطينه اي وارداتي درداخل كشور.
پايش ورديابي عوامل قرنطينه اي مندرج در شرايط ورود محموله هاي وارداتي.
بازبيني ساليانه ليست آفات قرنطينه خارجي كشور.
تهيه و تنظيم طرح­هاي كاربردي مبارزه با آفات قرنطينه اي.
نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي نتايج عملكرد آنها.
تشخيص و پيشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشي موردنياز جهت روزآمد نمودن اطلاعات كادر آزمايشگاه­هاي تشخيص آفات و آشنايي آنان با جديدترين روش­هاي تشخيص آفات و مقررات قرنطينه اي.
ايجاد ارتباط با موسسات تحقيقاتي و دانشگاهي به منظور انجام تحقيقات كاربردي و هدفمند توسط اين مراكز در زمينه حل مسائل مرتبط با وظايف سازمان.
ارسال پيشنهادات برنامه اي، عملياتي و بودجه اي در چارچوب سياست هاي ابلاغي به مديريت طرح و برنامه به منظور تلفيق و پيگيري تصويب در مراجع ذيربط

دفتر قرنطينه:
نظارت بر حسن اجراي دقيق استاندارد ها و ضوابط بين المللي در زمينه بهداشت و قرنطينه گياهي به منظور حفظ جايگاه جمهوري اسلامي ايران در عرصه تجارت بين المللي محصولات و فراورده هاي كشاورزي.
مطالعه، تهیه و تدوين شرايط قرنطینه ای و ضوابط بهداشت گياهي به منظور واردات، ترانزيت، صادرات و صادرات مجدد محصولات و فرآورده هاي كشاورزي و نظارت بر حسن اجرای آن.حسن اجراي آن.
برنامه ريزي، سياست گذاري و پيگيري انعقاد و اجراي موافقت نامه ها، تفاهم نامه ها و همکاري هاي مشترک بين المللي و منطقه اي در زمينه مسايل قرنطينه و بهداشت گياهي و انجام مكاتبات رسمي بين المللي با سازمان حفظ نباتات کشور ها در راستاي رعايت مفاد كنوانسيون بين المللي حفظ نباتات.
سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت بر اجراي كليه خدمات فني قرنطينه مطابق با استانداردهاي بين المللي حفظ نباتات (ISPM)، مفاد پروتكل مونترال، سازمان فائو و قانون حفظ نباتات ج.ا.ايران، در جهت صيانت از محصولات كشاورزي و محيط زيست، كاهش خطر و كنترل آفات و بيماري هاي گياهي.
مطالعه، برنامه ريزي، تدوین دستورالعمل و نظارت بر حسن اجراي ضوابط قرنطينه و بهداشت گياهي ج.ا.ايران در كشور مبدا.
مطالعه و تدوين دستورالعمل ها و ضوابط فني و اجرايي در امر صدور گواهي بهداشت گياهي برای نقل و انتقال اندام هاي گياهي تکثيرشونده، ارزشيابي بهداشتي نهالستان ها و باغات تازه تاسيس کشور و نظارت بر حسن اجراي آن.
مطالعه، برنامه ريزي و سياست گذاري به منظور بازبيني و تدوين سالانه فهرست آفات قرنطينه داخلي و خارجي، ارائه به شوراي حفظ نباتات و نهايتاً تصويب درهيئت دولت.
مطالعه، برنامه ريزي، سياست گذاري و اجراي دوره هاي آموزشي، كارگاه ها و بازديدهاي علمي در سطوح ستادي و ملي به منظور ارتقاء توان فني و علمي كارشناسان قرنطينه كشور.
عنداللزوم، انجام هر گونه اقدام منطبق با مفاد عهد نامه بين المللي حفظ نباتات در جهت تامين منافع ملي و امنيت غذايي كشور

مديريت تدوين ضوابط، استانداردها و برنامه هاي كنترل:
سياستگذاري، برنامه ريزي و تدوين استانداردها و ضوابط فني قرنطينه گياهي در جهت هماهنگ سازي و قانونمند نمودن کليه اقدامات و فعاليت­هاي قرنطينه اي در تجارت محصولات کشاورزی مطابق با موازين و استانداردهاي منطقه اي و بين المللي قرنطینه و بهداشت گياهي
اجرایی نمودن استانداردهاي بين الملليIPPC و شفاف سازی و پاسخگویی به ابهامات و سوالات مطروحه از سوی سایر کشورها و مراجع ذیصلاح بین المللی در خصوص اجرای عهدنامه بین المللی حفظ نباتات و استانداردهای آن در تجارت محصولات کشاورزی
ایجاد ظرفیت لازم برای اجرا و پاسخگویی در خصوص موازین بهداشت گیاهی موافقت­نامه بهداشتی و بهداشت گیاهی سازمان جهانی تجارت
برنامه ريزي، تهيه وتدوين و به روزرسانی دستورالعمل هاي بهداشت گیاهی وفني براي كنترل آفات وبيماري­ها وعلف هاي هرز قرنطینه گياهي متناسب با مناطق واقليم مختلف كشور.
نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل ها واستانداردهاي ملي،منطقه اي وبين المللي قرنطينه گياهي در سطح كشور.
برنامه ريزي جهت حفظ مناطق درمعرض خطر و شناسايي و نگهداري و نظارت بر مناطق عاري از آفت و مناطق با شيوع کم بر اساس زیر بند 5 ماده 4 عهدنامه بین المللی حفظ نباتات
تهيه و تدوين برنامه هاي مناسب براي به كارگيري وجايگزيني گاز متيل برومايد در راستاي اجرای تعهدات پروتكل مونترال
تدوين دستورالعمل­ها و شرایط ضدعفوني محصولات كشاورزي صادراتي، وارداتي و ترانزيتي
برنامه ريزي براي تهيه وتدوين دستورالعمل اقدامات اضطراري براي كنترل آفات قرنطينه اي.
پيگيري تصويب ونهايي شدن موافقت نامه ها وهمكاري هاي بين المللي ومنطقه اي ودوجانبه در تجارت محصولات کشاورزی و كنترل آفات قرنطينه اي.
تهيه و تدوين موازين بهداشت گياهي در نهالستان­ها، باغات مادري گلخانه هاي توليد مواد واندام­هاي تكثيري و توليد نهال.
نظارت بر امر تهيه وتدوين نشريات فني وتخصصي برنامه هاي كنترل قرنطينه.
مشاركت در برنامه ريزي واجراي دوره هاي آموزشي و باز آموزي.
اجراي طرح هاي تحقيقي،اجرايي مورد نياز.
بررسي ومطالعه مقالات،نشريات،كتب علمي وتخصصي مراكزومراجع داخلي وبين المللي به منظور آگاهي از آخرين يافته هاي نباتي.
شركت در جلسات،كميسيون­ها،سمينارها وكميته هاي فني و اجراي مربوطه و ارايه گزارش هاي لازم به مسولين ذيربط.
عنداللزوم انجام ساير امور محوله در خصوص اجرای موازین بهداشت گیاهی