ضوابط، دستورالعمل ها و استانداردهای کنترل کیفی کمينه

ضوابط صدور مجوز تولید عوامل میکروبی کنترل بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی

ضوابط صدور مجوز تولید فرمون پیش آگاهی

نامه دستورالعمل آزمایشی رتبه بندی انسکتاریوم

دستورالعمل حداقل شرایط لازم برای یک واحد تولید عوامل ماکروارگانیسم کنترل بیولوژیک جهت صدور پروانه تولید

ضوابط صدور مجوز واردات عوامل کنترل بیولوژیک وفرآورده ها وتجهیزات کنترل غیر شیمیایی

نامه دستورالعمل دریافت مجوز واردات عوامل ماکروارگانیسم مفید

دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات برای واردات عوامل ماکروارگانیسم مفید

مدارک لازم برای صدور مجوز ورود و ترخیص آفت کش های میکروبی /عوامل ماکروارگانیسم /فرمون ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی

فرم های درخواست صدور مجوز ورود آفت کش های میکروبی

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره 3 

فرم شماره 4

فرم شماره 5

فرم های درخواست صدور مجوز ترخیص آفت کش های میکروبی

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره5

مندرجات برچسب فارسی

دستورالعمل ثبت آفت کش های میکروبی
دستورالعمل تقاضای ثبت آفت کش های بیوشیمیایی(بخشنامه 9414)

دستورالعمل پروژه توسعه کاربرد عوامل کنترل بیولوژیک در قالب مدیریت تلفیقی آفات در محصولات گلخانه ای

پروژه توسعه کاربرد عوامل کنترل بیولوژیک در قالب مدیریت تلفیقی آفات در محصولات گلخانه ای

پیوست شماره 1

پیوست شماره 2

تعهدنامه عرضه آفت کش های بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی وارد شده با ارز دولتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضوابط صدور مجوز تولید عوامل میکروبی کنترل بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی

ضوابط صدور مجوز تولید فرمون پیش آگاهی

نامه دستورالعمل آزمایشی رتبه بندی انسکتاریوم

دستورالعمل حداقل شرایط لازم برای یک واحد تولید عوامل ماکروارگانیسم کنترل بیولوژیک جهت صدور پروانه تولید

ضوابط صدور مجوز واردات عوامل کنترل بیولوژیک وفرآورده ها وتجهیزات کنترل غیر شیمیایی

نامه دستورالعمل دریافت مجوز واردات عوامل ماکروارگانیسم مفید

دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات برای واردات عوامل ماکروارگانیسم مفید

مدارک لازم برای صدور مجوز ورود و ترخیص آفت کش های میکروبی /عوامل ماکروارگانیسم /فرمون ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی

فرم های درخواست صدور مجوز ورود آفت کش های میکروبی

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره 3 

فرم شماره 4

فرم شماره 5

فرم های درخواست صدور مجوز ترخیص آفت کش های میکروبی

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره5

مندرجات برچسب فارسی

دستورالعمل ثبت آفت کش های میکروبی
دستورالعمل تقاضای ثبت آفت کش های بیوشیمیایی(بخشنامه 9414)

دستورالعمل پروژه توسعه کاربرد عوامل کنترل بیولوژیک در قالب مدیریت تلفیقی آفات در محصولات گلخانه ای

پروژه توسعه کاربرد عوامل کنترل بیولوژیک در قالب مدیریت تلفیقی آفات در محصولات گلخانه ای

پیوست شماره 1

پیوست شماره 2

تعهدنامه عرضه آفت کش های بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی وارد شده با ارز دولتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 چاپ