شرح وظایف گروه پیشگیری و کاهش خسارت عوامل غیرزنده محیطی کمينه

تنش های محیطی شامل تنش های غیر زیستی )تنش های اولیه، غیرزنده محیطی) و تنش های زیستی (تنش های ثانویه، زنده محیطی) است. عوامل غیرزنده محیطی شامل تنش دمایی (افزایش و کاهش دما(، شوری، خشکی، رطوبت، کمبود یا افزایش عناصر غذایی و غیره اطلاق می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم سبب بروز بیماری های پاتوژنیک و غیرپاتوژنیک )بیماری های فیزیولوژیک) در گیاهان می شوند و منجر به خسارت های زیادی در محصولات زراعی و باغی می شوند.

این گروه سه تیم کارشناسی اهم از متخصص بیماری های فیزیولوژیک گیاهی، تغذیه گیاهی و هواشناسی کشاورزی را شامل می شود. بنابراین رئوس فعالیت های این گروه را می توان در محورهای زیر خلاصه کرد:

1 - برنامه ریزی و سیاست گذاری های لازم برای تدوین برنامه سالانه کاهش خسارت عوامل غیرزنده محیطی براساس گزارش های اجرایی و تحقیقاتی بدست آمده از مناطق و نتایج عملیات انجام شده

 2-ابلاغ دستورالعمل های فنی در مورد روش های پیشگیری و مقابله با عوامل خسارت زای غیرزنده به محصولات کشاورزی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های ابلاغی و ارزیابی نتایج عملکرد آن ها

3-ساماندهی و تقویت شبکه های مراقبت و پایش دما و برآورد میزان تجهیزات مورد نیاز پیش آگاهی و پایش دما

4-تهیه و تنظیم استانداردهای مناسب در پیشگیری و کاهش خسارت عوامل غیرزنده محیطی اهم از تجهیزات و سایر اصول علمی مقابله و نظارت بر اجرای آن ها با کمک سایر دستگاه های زیربط

5-بررسی، برنامه ریزی و تدوین روش های مهار بیماری های فیزیولوژیک گیاهان با هدف کاهش مبارزه شیمیایی و استفاده بیشتر از روش های غیرشیمیایی

6 -انجام اقدامات لازم به منظور جمع آوری آخرین اطلاعات علمی و عملی مربوط به عوامل خسارت زای غیرزنده به محصولات کشاورزی و ارائه بهترین روش های استفاده از اطلاعات جدید در سطح کشور

7 -تجریه و تحلیل داده ها برای شناخت وضعیت موجود و تشخیص نیازهای مطالعاتی، تحقیقاتی، آموزشی و اجرای مناسب برای پیش آگاهی، پیشگیری و مقابله با سرمازدگی و عوامل غیرزنده محیطی

8 -تهیه و تدوین طرح ها و پروژه های مطالعاتی و دستورالعمل های اجرایی در سطح ملی

-9 تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و مشارکت در برگزاری آن ها در سطوح مختلف مدیران، کارشناسان، بهره برداران بخش کشاورزی

-10 شرکت در جلسات و دریافت آخرین یافته های علمی و فنی از مراجع بین المللی در زمینه کاهش خسارت عوامل غیرزنده محیطی و بیماری های فیزیولوژیک در گیاهان به منظور ارتقای دانش فنی کارشناسان ستادی، استانی و تبادل اطلاعات و توسعه برنامه های مطالعاتی

11 -برنامه ریزی، بررسی و تدوین مناسب ترین روش های مقابله با سرمازدگی و سایر عوامل خسارت زای غیرزنده محصولات کشاورزی

12 -انجام هماهنگی های لازم در سطح کشور بر سیستم های پیش آگاهی و اجرای برنامه های کنترلی با پدیده سرمازدگی و سایر عوامل خسارت زای غیرزنده گیاهی

-13 تهیه و تنظیم دستورالعمل های فنی در مورد روش های مبارزه با بیماری های فیزیولوژیک

14 -تهیه و تنظیم دستورالعمل های فنی در مورد درجه حرارت های بحرانی گیاهان زراعی و باغی با توجه به فنولوژی و فیزیولوژی گیاه

-15 برنامه ریزی، بررسی و تدوین مناسب ترین روش های جلوگیری از کمبود مواد غذایی در گیاهان

16 -گردآوری از اطلاعات تفضیلی از گونه های محصول، فنولوژی محصولات، مراحل نمو، فعالیت های داشت، انواع خاک در مناطق مختلف

17 -جمع آوری داده های هوایی و اقلیمی به منظور تعیین استراتژی و تاکتیک برای مراقبت و کنترل آفات و بیماری های گیاهی

18 -توسعه روش های پیش بینی درجه حرارت حداقل و حداکثر، باد، رطوبت، نقطه شبنم، پوشش ابر برای کاربران و کشاورزان منطقه

19 -محاسبه شاخص خشکسالی برای ارزیابی کمبودهای رطوبتی طولانی مدت و غیرعادی خاک

 

 

تنش های محیطی شامل تنش های غیر زیستی )تنش های اولیه، غیرزنده محیطی) و تنش های زیستی (تنش های ثانویه، زنده محیطی) است. عوامل غیرزنده محیطی شامل تنش دمایی (افزایش و کاهش دما(، شوری، خشکی، رطوبت، کمبود یا افزایش عناصر غذایی و غیره اطلاق می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم سبب بروز بیماری های پاتوژنیک و غیرپاتوژنیک )بیماری های فیزیولوژیک) در گیاهان می شوند و منجر به خسارت های زیادی در محصولات زراعی و باغی می شوند.

این گروه سه تیم کارشناسی اهم از متخصص بیماری های فیزیولوژیک گیاهی، تغذیه گیاهی و هواشناسی کشاورزی را شامل می شود. بنابراین رئوس فعالیت های این گروه را می توان در محورهای زیر خلاصه کرد:

1 - برنامه ریزی و سیاست گذاری های لازم برای تدوین برنامه سالانه کاهش خسارت عوامل غیرزنده محیطی براساس گزارش های اجرایی و تحقیقاتی بدست آمده از مناطق و نتایج عملیات انجام شده

 2-ابلاغ دستورالعمل های فنی در مورد روش های پیشگیری و مقابله با عوامل خسارت زای غیرزنده به محصولات کشاورزی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های ابلاغی و ارزیابی نتایج عملکرد آن ها

3-ساماندهی و تقویت شبکه های مراقبت و پایش دما و برآورد میزان تجهیزات مورد نیاز پیش آگاهی و پایش دما

4-تهیه و تنظیم استانداردهای مناسب در پیشگیری و کاهش خسارت عوامل غیرزنده محیطی اهم از تجهیزات و سایر اصول علمی مقابله و نظارت بر اجرای آن ها با کمک سایر دستگاه های زیربط

5-بررسی، برنامه ریزی و تدوین روش های مهار بیماری های فیزیولوژیک گیاهان با هدف کاهش مبارزه شیمیایی و استفاده بیشتر از روش های غیرشیمیایی

6 -انجام اقدامات لازم به منظور جمع آوری آخرین اطلاعات علمی و عملی مربوط به عوامل خسارت زای غیرزنده به محصولات کشاورزی و ارائه بهترین روش های استفاده از اطلاعات جدید در سطح کشور

7 -تجریه و تحلیل داده ها برای شناخت وضعیت موجود و تشخیص نیازهای مطالعاتی، تحقیقاتی، آموزشی و اجرای مناسب برای پیش آگاهی، پیشگیری و مقابله با سرمازدگی و عوامل غیرزنده محیطی

8 -تهیه و تدوین طرح ها و پروژه های مطالعاتی و دستورالعمل های اجرایی در سطح ملی

-9 تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و مشارکت در برگزاری آن ها در سطوح مختلف مدیران، کارشناسان، بهره برداران بخش کشاورزی

-10 شرکت در جلسات و دریافت آخرین یافته های علمی و فنی از مراجع بین المللی در زمینه کاهش خسارت عوامل غیرزنده محیطی و بیماری های فیزیولوژیک در گیاهان به منظور ارتقای دانش فنی کارشناسان ستادی، استانی و تبادل اطلاعات و توسعه برنامه های مطالعاتی

11 -برنامه ریزی، بررسی و تدوین مناسب ترین روش های مقابله با سرمازدگی و سایر عوامل خسارت زای غیرزنده محصولات کشاورزی

12 -انجام هماهنگی های لازم در سطح کشور بر سیستم های پیش آگاهی و اجرای برنامه های کنترلی با پدیده سرمازدگی و سایر عوامل خسارت زای غیرزنده گیاهی

-13 تهیه و تنظیم دستورالعمل های فنی در مورد روش های مبارزه با بیماری های فیزیولوژیک

14 -تهیه و تنظیم دستورالعمل های فنی در مورد درجه حرارت های بحرانی گیاهان زراعی و باغی با توجه به فنولوژی و فیزیولوژی گیاه

-15 برنامه ریزی، بررسی و تدوین مناسب ترین روش های جلوگیری از کمبود مواد غذایی در گیاهان

16 -گردآوری از اطلاعات تفضیلی از گونه های محصول، فنولوژی محصولات، مراحل نمو، فعالیت های داشت، انواع خاک در مناطق مختلف

17 -جمع آوری داده های هوایی و اقلیمی به منظور تعیین استراتژی و تاکتیک برای مراقبت و کنترل آفات و بیماری های گیاهی

18 -توسعه روش های پیش بینی درجه حرارت حداقل و حداکثر، باد، رطوبت، نقطه شبنم، پوشش ابر برای کاربران و کشاورزان منطقه

19 -محاسبه شاخص خشکسالی برای ارزیابی کمبودهای رطوبتی طولانی مدت و غیرعادی خاک

 

 


 چاپ   
 دستورالعمل های فنی کمينه

 چاپ   
 فرم گزارش ها کمينه

 چاپ   
 گزارش عملکرد (ماهیانه و سالیانه) کمينه

 چاپ   
 گزارش تحلیلی شاخص کمينه
 عنوانتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ   
 مقالات و بولتن های خبری کمينه

 چاپ