متن خبر
تحقیقات هسته ای به یاری انارکاران آمد

خسارت ناشی از کرم گلوگاه، به عنوان مهمترین آفت گریبانگیر انار در کشور که تاکنون روشهای مختلفی برای مبارزه با آن اجرایی شده ولی موفق نبوده بسیار بالاست، به طوری که به طور میانگین حدود 40 درصد از انار تولیدی سرزمین یاقوت سرخ با این معضل مواجه است.

منطقه مرکزی امروز، برای اولین بار در کشور؛ طرح عقیمسازی کرم گلوگاه انار با استفاده از پرتو گاما در ساوه انجام شد و تلاش پنج سالهی محققان انرژی هستهای کشور با همکاری ایستگاه تحقیقات انار ساوه به بار نشسته و روش جدی مبارزه با این آفت در ساوه به 20 درصد کاهش یافت.
تولیدکننده انار ساوجی که این طرح در باغ وی اجرا شده از نتایج اجرای آن راضی است و با بیان اینکه کرم گلوگاه با هیچ روشی از بین نمیرفت، گفت: این کرم هر سال خسارت زیادی به ما وارد میکرد.
غلامعلی حمیدی افزود: این مشکل در سال جاری به طور چشمگیری حل شده و به طور مثال از هزار عدد انار 10 انار هم آلوده به این کرم نشده است.
براساس این گزارش، طرح تحقیقاتی مبارزه با کرم گلوگاه انار با استفاده از پرتوهای یونساز اشعهی گاما با همکاری پژوهشکده کشاورزی هستهای تدوین شده است.
مظاهر یوسفی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در همین رابطه گفت: این طرح در دو فاز آزمایشگاهی و سطح باغات انجام شده و نتایج بسیار خوبی را در مبارزه با این کرم در باغات انار شهرستان ساوه به عنوان پایلوت کشوری برجای گذاشته است.
وی اضافه کرد: در این طرح با استفاده از پرتوهای یونساز اشعهی گاما، کرم گلوگاه نر عقیم شده و از تولید مثل آن جلوگیری میشود.
یوسفی خاطرنشان کرد: باغداران و کشاورزان کشورمان سالانه بیش از 250 میلیارد تومان بابت کرم گلوگاه خسارت میبینند و اجرای این طرح از میزان این خسارت میکاهد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده کشاورزی پژوهشگاه علوم و فنون هستهای کشور و مجری این طرح نیز گفت: در این روش حشره را در آزمایشگاه پرورش داده، دزهای عقیمکننده را پیدا کرده و حشره عقیمشده را در سطح انبوه پرورش میدهیم.
محمود سوفباف با بیان اینکه، در این روند مرحله زیستی شفیرگی را تحتتأثیر دز عقیمسازی قرار میدهیم، افزود: حشرههای عقیم شده را در باغ هدف رهاسازی میکنیم.
وی با بیان اینکه با تخمین جمعیت حشرات وحشی موجود در باغ، هفت تا 9 برابر حشره عقیمشده را رهاسازی میکنیم، ادامه داد: حشرات وحشی با حشرات عقیم جفتگیری کرده و زمینه تولید تخم غیربارور ایجاد میشود؛ و در نهایت جمعیت حشره کاهش مییابد.
سوفباف با اشاره به میزان آفتزدگی باغات ناشی از کرم گلوگاه نیز گفت: این میزان در سالهای مختلف متفاوت است. در بعضی از سالها 40 الی 50 درصد و در بعضی از سالها 10 الی 15 درصد از میزان انار تولیدی مبتلا به کرم گلوگاه است.
طرح مشترک اصلاح ارقام انار در راستای مقاومت این محصول ارزشمند به کرم گلوگاه نیز توسط پژوهشکده کشاورزی علوم و فنون هستهای کشور در حال اجراست.
رئیس پژوهشکده کشاورزی علوم و فنون هستهای کشور با اعلام این خبر گفت: این طرح اصلاحی در سطح باغات استان انجام شده و تا چند سال آینده نتیجه آن مشخص میشود.
ابراهیم مقیسه افزود: اگر شرایط ناباروری کرم گلوگاه فراهم شود، یعنی همه باغداران با همکاری مسئولین همت کنند، در مدت پنج سال این مشکل به طور کامل برطرف خواهد شد.
وی از مسئولین استانی و کشور خواست اعتبار ویژهای برای این طرح تعیین کنند و گفت: اگر اعتبار محقق شود این آفت آسیبزننده به انار به طور کامل کنترل میشود.

 


نوشته شده توسط : host
تاریخ انتشار : دوشنبه 28 مهر 1393
تعداد بازدید : 774

بازگشت