متن خبر
هشدار : توزيع آتلانتيس تقلبی شرکت باير

دکتر عليمراد سرافرازی معاون کنترل آفات سازمان طی نامه ای اعلام کرد: بنا به اظهار شرکت تدارک کننده اصلی ، نتايج آزمايشات فيزيکی – شيميايی انجام شده بر روی ترکيب مذکور حاکی از فقدان ماده مؤثره يدو سولفورون متيل سديم و مزوسولفورن متيل در ترکيب ياد شده ، و وجود ماده مؤثره توفوردی و ام ث پ آ در آن می باشد.

لذا مقتضی است جهت خود داری از تهيه ، توزيع و مصرف ترکيب فوق ، نسبت به شناسايی مکان های عرضه و پيگيری مراتب از طريق دستگاههای ذيربط تا معرفی متخلفين به مراجع قضايی و اعمال موازين قانونی اقدام و اين سازمان را از نتيجه اقدامات انجام يافته مطلع نمايند.
ياد آور می شود تفاوت محصول اصلی و تقلبی در نامه فوق الاشاره قيد گرديده و تصاوير مربوطه ، در سايت اينترنتی سازمان حفظ نباتات به نشانی www.ppo.ir قابل دسترسی استنوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : يکشنبه 12 خرداد 1398
تعداد بازدید : 420

بازگشت