تاریخچه سازمان


تاريخچه مبارزه با آفات کشور نشان مي دهد که حضور سازمان يافته دولت در بخش اجرايي کشاورزي با عمليات مبارزه با آفات گياهي آغاز شده است.

1308
مبارزه با آفات گياهي از سال 1308 همزمان با هجوم گسترده ملخ صحرايي با تشکيل اداره دفع ملخ در وزارت فوائد عامه (وزارت اقتصاد ملّي) شروع شد.

1314
در تاريخ 1314/6/25نخسـتين ضـابطه قـانوني قـرنطينه گياهي کشور با هدف شناسايي محدوده انتشارآفت کرم سرخ پنبه در استان سيستان و بلوچستان و اراضي ساحلي هرمزگان و ريشه کن کردن آن تصويب شد.

1320
در سال1320 اداره دفع آفات نباتي و سپس اداره کل دفع آفات نباتي ارتقاء یافت.
1325
در تاريخ 1325/6/11آيين نامه قانوني قرنطينه گياهي به تصويب رسيد.

1346
درسال 1346 با تصويب قانون حفظ نباتات کشور در مجلس شوراي ملّي وقت مشتمل بر 25 ماده و 8 تبصره و متعاقباً آيين نامه اجرايي آن هم در 4 فصل و 59 ماده و 26 تبصره که در چهارم دي ماه همان سال به تصويب هيات وزيران رسيد؛ سازمان حفظ نباتات به صورت رسمی و قانونی ایجاد گردید
 

تاریخچه سازمان


تاريخچه مبارزه با آفات کشور نشان مي دهد که حضور سازمان يافته دولت در بخش اجرايي کشاورزي با عمليات مبارزه با آفات گياهي آغاز شده است.

1308
مبارزه با آفات گياهي از سال 1308 همزمان با هجوم گسترده ملخ صحرايي با تشکيل اداره دفع ملخ در وزارت فوائد عامه (وزارت اقتصاد ملّي) شروع شد.

1314
در تاريخ 1314/6/25نخسـتين ضـابطه قـانوني قـرنطينه گياهي کشور با هدف شناسايي محدوده انتشارآفت کرم سرخ پنبه در استان سيستان و بلوچستان و اراضي ساحلي هرمزگان و ريشه کن کردن آن تصويب شد.

1320
در سال1320 اداره دفع آفات نباتي و سپس اداره کل دفع آفات نباتي ارتقاء یافت.
1325
در تاريخ 1325/6/11آيين نامه قانوني قرنطينه گياهي به تصويب رسيد.

1346
درسال 1346 با تصويب قانون حفظ نباتات کشور در مجلس شوراي ملّي وقت مشتمل بر 25 ماده و 8 تبصره و متعاقباً آيين نامه اجرايي آن هم در 4 فصل و 59 ماده و 26 تبصره که در چهارم دي ماه همان سال به تصويب هيات وزيران رسيد؛ سازمان حفظ نباتات به صورت رسمی و قانونی ایجاد گردید