معرفی روسای ادوار گذشته سازمان کمينه

آقای دکتر محمدعلی باغستانی میبدی   1392-1396

آقای مهندس آقا رضا فتوحی 1389-1392

 

آقای مهندس همایون دارابی 1385-1389   

 

  

آقای دکتر علی علیزاده 1385-1382

 

 

آقای مهندس مرتضی سخن سنج 1379-1382

آقای مهندس ابوتراب وکیلی 1374-1379

                                                                                                                                                              

آقای دکتر احمد راثی پور 1368-1374          


آقای مهندس رضا ارجمندی 1360-1368

     

آقای مهندس مصطفی خلفی 1359-1360

آقای دکتر یعقوب موثق 1358-1359

 

          

آقای دکتر عظیم زمردی 1351-1358 

 

                                                                                                                                                                     

آقای مهندس حسین امین مدنی 1348-1351   

آقای دکتر منوچهر ایازی 1346-1348

آقای دکتر محمدعلی باغستانی میبدی   1392-1396

آقای مهندس آقا رضا فتوحی 1389-1392

 

آقای مهندس همایون دارابی 1385-1389   

 

  

آقای دکتر علی علیزاده 1385-1382

 

 

آقای مهندس مرتضی سخن سنج 1379-1382

آقای مهندس ابوتراب وکیلی 1374-1379

                                                                                                                                                              

آقای دکتر احمد راثی پور 1368-1374          


آقای مهندس رضا ارجمندی 1360-1368

     

آقای مهندس مصطفی خلفی 1359-1360

آقای دکتر یعقوب موثق 1358-1359

 

          

آقای دکتر عظیم زمردی 1351-1358 

 

                                                                                                                                                                     

آقای مهندس حسین امین مدنی 1348-1351   

آقای دکتر منوچهر ایازی 1346-1348


 چاپ