مدارک ثبت جهت ارائه به هیات

حذف چند قلم سم از لیست سموم مجاز کشور 

بخشنامه شماره 8532 در خصوص مدارک مورد نیاز برای ثبت سمو م و الحاقیه

خلاصه 1بخشنامه8532

خلاصه 2 بخشنامه 8532

نامه ی دستورالعمل اجرایی فرایند تصویب (ثبت ) آفت کش های جدید و نظارت مستمر

دستورالعملهای اجرایی فرایند تصویب (ثبت) آفت کش شیمیایی جدید و بازنگری (نظارت مستمر ) در آفت کش های شیمیایی مجاز کشور

 فهرست عدم تصویب حشره کش، قارچ کش، کنه کش و علف کش ها در هیئت نظارت بر سموم 

فهرست حشره کش های تصویب شده از سال 1386 تا تیر ماه سال 1398

فهرست قارچکش های تصویب شده از سال 1386 تا تیر ماه 1398 

فهرست علف کش های  تصویب شده از سال 1386 تا تیر ماه 1398

فهرست کنه کش های تصویب شده از سال 1386 تا تیر ماه سال 1398

فهرست حلزون کش , نماتدکش,  موش کش و ..تصویب شده از سال 1386 تا تیرماه ماه 1398

فهرست حشره کش های ایران 

فهرست علف کش های ایران 

فهرست قارچ کش های ایران 

فهرست کنه کش های ایران

فهرست حلزون کش, نماتد کش, موش کش و غیره در ایران

فهرست سموم حذف شده 1

فهرست سموم حذف شده 2 

ممنوعیت حشره کش دیازینون و علفکش بوتاکلر 

فهرست کمپانیهایی که مدارک تکنیکال آنها بررسی و مورد تایید قرار گرفته است 

فهرست منابع آفت کش های آماده مصرف مورد تایید ( تصویب شده ) 

توسعه دامنه مصرف آفتکشهای ثبت شده کشور  

پیوست یک  

پیوست دو

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

مدارک ثبت جهت ارائه به هیات

حذف چند قلم سم از لیست سموم مجاز کشور 

بخشنامه شماره 8532 در خصوص مدارک مورد نیاز برای ثبت سمو م و الحاقیه

خلاصه 1بخشنامه8532

خلاصه 2 بخشنامه 8532

نامه ی دستورالعمل اجرایی فرایند تصویب (ثبت ) آفت کش های جدید و نظارت مستمر

دستورالعملهای اجرایی فرایند تصویب (ثبت) آفت کش شیمیایی جدید و بازنگری (نظارت مستمر ) در آفت کش های شیمیایی مجاز کشور

 فهرست عدم تصویب حشره کش، قارچ کش، کنه کش و علف کش ها در هیئت نظارت بر سموم 

فهرست حشره کش های تصویب شده از سال 1386 تا تیر ماه سال 1398

فهرست قارچکش های تصویب شده از سال 1386 تا تیر ماه 1398 

فهرست علف کش های  تصویب شده از سال 1386 تا تیر ماه 1398

فهرست کنه کش های تصویب شده از سال 1386 تا تیر ماه سال 1398

فهرست حلزون کش , نماتدکش,  موش کش و ..تصویب شده از سال 1386 تا تیرماه ماه 1398

فهرست حشره کش های ایران 

فهرست علف کش های ایران 

فهرست قارچ کش های ایران 

فهرست کنه کش های ایران

فهرست حلزون کش, نماتد کش, موش کش و غیره در ایران

فهرست سموم حذف شده 1

فهرست سموم حذف شده 2 

ممنوعیت حشره کش دیازینون و علفکش بوتاکلر 

فهرست کمپانیهایی که مدارک تکنیکال آنها بررسی و مورد تایید قرار گرفته است 

فهرست منابع آفت کش های آماده مصرف مورد تایید ( تصویب شده ) 

توسعه دامنه مصرف آفتکشهای ثبت شده کشور  

پیوست یک  

پیوست دو