رییس سازمان

 

 

نام ونام خانواگی: محمدرضا درگاهی

سمت: رییس سازمان

تلفن تماس: 23091500 

22402712

 

 

 

نام ونام خانواگی: محمدرضا درگاهی

سمت: رییس سازمان

تلفن تماس: 23091500 

22402712