آفات کمينه

1-راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي بيد كاج

2- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي بيد زيتون

3- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كرم آلو

4- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كرم آمريكايي قوزه پنبه

5- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كرم برگخوار جنوبي

6- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كرم برگخوار پاييزه

7- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كرم جوانه خوار تنباكو

8- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كرم خاردار قوزه پنبه

9- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كرم لكه صورتي قوزه پنبه

10- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك شاخك بلند مركبات

11- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كرم ميوه شرقي

12- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كرم ساقه خوار نيشكر

13- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس سيب

14- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس ميوه انبه

15- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس ميوه آمريكاي جنوبي

16- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس ميوه هند غربي

17- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس ميوه كارائيب

18- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس ميوه خربزه

19-راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس ميوه مكزيكي

20- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس ميوه ناتال

21- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس ميوه پاپايا

22- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس ميوه كوينزلند

23- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس ميوه روديسن

24- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مينوز نخودفرنگي

25- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سپردار شرقي مركبات

26- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي پروانه ابريشم باف

27- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي پشه گالزاي گل داوودي

28- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شپشك انار

29- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سرخرطومي آلو

30- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سرخرطومي مكزيكي قوزه پنبه

31- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سرخرطومي موز

32- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سرخرطومي نيشكر

33- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سرخرطومي بذر انبه

34- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سرخرطومي اكاليپتوس

35- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سرخرطومي پشت نواري كاج

36- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شپشك آردآلود مخملي

37- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سفيدبالك ژاپني

38- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سفيدبالك مارپيچي

39- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شب پره قهوه اي سيب

40- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شب پره مكنده ميوه

41- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شب پره ميوه گلابي

42- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شته فيلوكسراي مو

43- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شپشك آناناس

44- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شپشك انبه

45- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شپشك قهوه اي نيشكر

46- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شپشك نرم تن سبز

47- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شپشك قهوه

48- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك دانه خوار بزرگ

49- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك ژاپني

50- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك شاخك بلند آسيايي كاليپاگون

51- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك چوبخوار خال سفيد

52- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك غده سيب زميني

53- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك پوستخواربزرگ سياه کاج

54- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سرخرطومي مو

54- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي تريپس  آفريقايي مركبات

55- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي تريپس خربزه

56- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي زنبور نجار كاج

57- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي زنبور چوبخوار اروپايي

58- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي زنجرك هندي پنبه

59- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي زنجرك ذرت

60- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كرم ميوه تابستانه

61- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك شاخك بلند آسيايي

62- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس ميوه شرقي

63- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك كوچك ساقه كاج

64- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كنه قرمز دروغين شيليايي

65- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك پوستخوار دو خار

66- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كنه تارتن شش نقطه اي

67- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك چوبخوار ژاپني كاج

68- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي پشه گندم

69- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شپشك نارگيل

70- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شب پره موز

71- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي پروانه مركبات

72- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شته موز

73- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سرخرطومي حاشيه سفيد

74- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي پسيل آفريقايي مركبات

75- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي زنبور اروپايي كاج

76- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي زنجرك نيشكر

77- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شب پره ميخك

78- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك عمومي ساقه كاج

79- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك پوستخوار كوچك كاج

80- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك پوستخوار بزرگ كاج

81- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك حكاك كاج

82- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك پوستخوار هشت دندانه اي كاج

83- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجيشب پره پرتقال

84- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كرم نارنجی

85- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي زنبور نجار كوچك كاج

86- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي پروانه تارتن كاج

87- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سفيد بالك خاردار مركبات

88- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شب پره ميوه گلابي

89- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك شرقي

90- راهنمای شناسائی و رديابی آفت قرنطينه خارجی بيد مرکبات

سن قهوه ای

Acrobasis pyrivorella

Adoxophyes orana

Aleurocanthus spiniferus

Aleurodicus dispersus

Amrasca biguttula biguttula

Anastrepha fraterculus

Anastrepha ludens

Anastrepha obliqua

Anastrepha suspensa

Anoplophora chinensis

Anoplophora glabripennis

Anthonomus grandis

Aspidiella sacchari

Bactrocera cucurbitae

Bactrocera dorsalis

Bactrocera papayae

Bactrocera tryoni

Blastophagus minor

Blastophagus piniperda

Blitopertha orientalis

Brevipalpus chilensis

Cacoecimorpha pronubana

Callipogon relictus

Ceratitis cosyra

Ceratitis quinaria

Ceratitis rosa

Cicadulina mbila

Coccus viridis

Conotrachelus nenuphar

Cosmopolites sordidus

Cryptoblabes gnidiella

Cryptophlebia leucotreta

Cydia molesta

Cydia prunivora

Dendroctonus micans

Diarthronomyia chrysanthemi

Diatraea saccharalis

Diprion pini

Dysmicoccus brevipes

Earias fabia

Eotetranychus sexmaculatus

Epiphyas postvittana

Epitrix tuberis

Eudocima fullonia

Gilpinia hercyniae

Gonipterus scutellatus

Graphognathus leucoloma

Helicoverpa zea

Ips amitinus

Ips cembrae

Ips duplicatus

Ips pini

Ips typographus

Liriomyza huidobrensis

Lymantria monacha

Mayetiola destructor

Metamasius hemipterus

Monochamus alternatus

Monochamus urussovi

Nipaecoccus nipae

Opogona sacchari

Otiorhynchus sulcatus

Parabemisia myricae

Paramyelois transitella

Parasaissetia nigra

Pectinophora scutigera

Pentalonia nigronervosa

Perkinsiella saccharicida

Phylloxera vastatrix

Pissodes castaneus

Planococcus lilacinus

Popillia japonica

Prays citri

Prays oleae

Pristiphora abietina

Prostephanus truncatus

Pseudococcus calceolariae

Rastrococcus invadens

Rhagoletis pomonella

Scirtothrips aurantii

Sirex noctilio

Spodoptera eridania

Spodoptera frugiperda

Spodoptera litura

Sternochetus mangiferae

Thaumetopoea pityocampa

Thrips palmi

Trioza erytreae

Unaspis yanonensis

 

1-راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي بيد كاج

2- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي بيد زيتون

3- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كرم آلو

4- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كرم آمريكايي قوزه پنبه

5- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كرم برگخوار جنوبي

6- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كرم برگخوار پاييزه

7- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كرم جوانه خوار تنباكو

8- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كرم خاردار قوزه پنبه

9- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كرم لكه صورتي قوزه پنبه

10- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك شاخك بلند مركبات

11- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كرم ميوه شرقي

12- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كرم ساقه خوار نيشكر

13- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس سيب

14- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس ميوه انبه

15- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس ميوه آمريكاي جنوبي

16- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس ميوه هند غربي

17- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس ميوه كارائيب

18- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس ميوه خربزه

19-راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس ميوه مكزيكي

20- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس ميوه ناتال

21- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس ميوه پاپايا

22- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس ميوه كوينزلند

23- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس ميوه روديسن

24- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مينوز نخودفرنگي

25- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سپردار شرقي مركبات

26- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي پروانه ابريشم باف

27- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي پشه گالزاي گل داوودي

28- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شپشك انار

29- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سرخرطومي آلو

30- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سرخرطومي مكزيكي قوزه پنبه

31- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سرخرطومي موز

32- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سرخرطومي نيشكر

33- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سرخرطومي بذر انبه

34- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سرخرطومي اكاليپتوس

35- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سرخرطومي پشت نواري كاج

36- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شپشك آردآلود مخملي

37- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سفيدبالك ژاپني

38- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سفيدبالك مارپيچي

39- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شب پره قهوه اي سيب

40- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شب پره مكنده ميوه

41- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شب پره ميوه گلابي

42- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شته فيلوكسراي مو

43- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شپشك آناناس

44- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شپشك انبه

45- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شپشك قهوه اي نيشكر

46- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شپشك نرم تن سبز

47- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شپشك قهوه

48- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك دانه خوار بزرگ

49- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك ژاپني

50- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك شاخك بلند آسيايي كاليپاگون

51- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك چوبخوار خال سفيد

52- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك غده سيب زميني

53- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك پوستخواربزرگ سياه کاج

54- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سرخرطومي مو

54- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي تريپس  آفريقايي مركبات

55- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي تريپس خربزه

56- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي زنبور نجار كاج

57- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي زنبور چوبخوار اروپايي

58- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي زنجرك هندي پنبه

59- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي زنجرك ذرت

60- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كرم ميوه تابستانه

61- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك شاخك بلند آسيايي

62- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي مگس ميوه شرقي

63- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك كوچك ساقه كاج

64- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كنه قرمز دروغين شيليايي

65- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك پوستخوار دو خار

66- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كنه تارتن شش نقطه اي

67- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك چوبخوار ژاپني كاج

68- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي پشه گندم

69- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شپشك نارگيل

70- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شب پره موز

71- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي پروانه مركبات

72- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شته موز

73- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سرخرطومي حاشيه سفيد

74- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي پسيل آفريقايي مركبات

75- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي زنبور اروپايي كاج

76- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي زنجرك نيشكر

77- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شب پره ميخك

78- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك عمومي ساقه كاج

79- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك پوستخوار كوچك كاج

80- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك پوستخوار بزرگ كاج

81- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك حكاك كاج

82- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك پوستخوار هشت دندانه اي كاج

83- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجيشب پره پرتقال

84- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي كرم نارنجی

85- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي زنبور نجار كوچك كاج

86- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي پروانه تارتن كاج

87- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سفيد بالك خاردار مركبات

88- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي شب پره ميوه گلابي

89- راهنماي شناسايي و رديابي آفت قرنطينه خارجي سوسك شرقي

90- راهنمای شناسائی و رديابی آفت قرنطينه خارجی بيد مرکبات

سن قهوه ای

Acrobasis pyrivorella

Adoxophyes orana

Aleurocanthus spiniferus

Aleurodicus dispersus

Amrasca biguttula biguttula

Anastrepha fraterculus

Anastrepha ludens

Anastrepha obliqua

Anastrepha suspensa

Anoplophora chinensis

Anoplophora glabripennis

Anthonomus grandis

Aspidiella sacchari

Bactrocera cucurbitae

Bactrocera dorsalis

Bactrocera papayae

Bactrocera tryoni

Blastophagus minor

Blastophagus piniperda

Blitopertha orientalis

Brevipalpus chilensis

Cacoecimorpha pronubana

Callipogon relictus

Ceratitis cosyra

Ceratitis quinaria

Ceratitis rosa

Cicadulina mbila

Coccus viridis

Conotrachelus nenuphar

Cosmopolites sordidus

Cryptoblabes gnidiella

Cryptophlebia leucotreta

Cydia molesta

Cydia prunivora

Dendroctonus micans

Diarthronomyia chrysanthemi

Diatraea saccharalis

Diprion pini

Dysmicoccus brevipes

Earias fabia

Eotetranychus sexmaculatus

Epiphyas postvittana

Epitrix tuberis

Eudocima fullonia

Gilpinia hercyniae

Gonipterus scutellatus

Graphognathus leucoloma

Helicoverpa zea

Ips amitinus

Ips cembrae

Ips duplicatus

Ips pini

Ips typographus

Liriomyza huidobrensis

Lymantria monacha

Mayetiola destructor

Metamasius hemipterus

Monochamus alternatus

Monochamus urussovi

Nipaecoccus nipae

Opogona sacchari

Otiorhynchus sulcatus

Parabemisia myricae

Paramyelois transitella

Parasaissetia nigra

Pectinophora scutigera

Pentalonia nigronervosa

Perkinsiella saccharicida

Phylloxera vastatrix

Pissodes castaneus

Planococcus lilacinus

Popillia japonica

Prays citri

Prays oleae

Pristiphora abietina

Prostephanus truncatus

Pseudococcus calceolariae

Rastrococcus invadens

Rhagoletis pomonella

Scirtothrips aurantii

Sirex noctilio

Spodoptera eridania

Spodoptera frugiperda

Spodoptera litura

Sternochetus mangiferae

Thaumetopoea pityocampa

Thrips palmi

Trioza erytreae

Unaspis yanonensis

 


 چاپ